fbpx

แจ้งหมายเลขพัสดุประจำปี 2020 / 2

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่นะครับ

1. หมายเลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยเลข ExxxxxxxxxTH
สามารถเช็คได้ที่
https://track.thailandpost.co.th/

2. ขนส่งแครี่จะขึ้นต้นด้วย CL xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.carry.co.th/tracking

3. ขนส่งโดยใช้บริการ FLASH ส่งด่วน จะขึ้นต้นด้วย TH xxxxxxxxxxxxx
สามารถเช็คได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20-21 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH7111153R2J9aซาลิม เหมหมัด S
2th0402153VCU3aมาลินี F
3EH429696416THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
4EH429696376THมานิดา นันทะเสน (Shopee)
5tH2404153JNE2iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
6EH860733685THคุณโซเฟียน เจะหะ F
7th1310152BKE2Cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
8TH5209152BV24bสิรภพ รุ่งเรือง L
9TH6508152DDB2Dอัสรีนา ตาเจริญ F
10Th4403152D6Z6Bอารีญา​ โถ​ตัน​คำ L
11Th0606152C3A9gประจบ สักสันเทียะ F
12TH0304152B410bสุพัขฌาย์ ไชยหาวงษ์ L
13th0305152BDX3Aนภาพร สราคำ w
14th3113152B9W6aสรยุทธ หาญแรง w
15th0606152HDE4Fธีรภัทร์ กาฬภักดี L
16TH0402152EDW8bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย F
17Th4901152HQU9Cจรัสพลอย อินผูก W
18th2506152GN86dประกายดาว ทองรส S
19th2101152HH22iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
20Th2002152E7C2Eฤทัยรัตน์ ผุเพชร S
21Th2810152HA35bมณีรัตน์ อิ่มปรีชาวงค์ S
22Th0303152CZY1Eณัฐศริยา ควรพิพัฒน์กุล S
23Th4901152CSP9Fเปรมปิญา ปัญญามา S
24tH2001152CKR0Aจินระณี คชแพทย์ S
25Th7111152CDF5aสุวิทย์ วัฒนาสว่างศรี S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH240814X8Y78Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
2tH540114X9KG9Kดวงกมล ท่านน้อง F
3Th100414X8AM4bสุภาพร ฉิมยาม F
4TH010814XAB51Aอัครพร เกตุแก้ว L
5Th390114X8HM6Bนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
6EH429691515THอุสมาน ยูโซ๊ะ L
7tH670314XAE71Bนาอิฟ สรรเสริญ F
8Th120614XAGJ5Bปุญญิสา พ่วงเครือ L
9tH350114X98G5Dนพรัตน์ อินทรพาณิชย์ L
10Th070314X9SE5Gอรัญญา เดชรักษา F
11TH281714XA8F1Aทนงศักดิ์ อุ้ยรัมย์
12TH020214X9EG9Dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
13Th013914X9UV6fอัตพล วงศรีลา F
14th540714XA3A6fคุณนวรัตน์ ยะแสง L
15EH429691507THมานิดา นันทะเสน (Shopee)
16EH429691498THนนทศักดิ์ วิมาลี (Shopee)
17Th014714XAJX8cทิพย์มณี ติยะเกษมสุข S
18tH230414X8UF2Dศักดิ์ดา หาญชะนะ S
19th740514X94K4Aนิตยา มาประสม S
20EH429693848THศศิประภา น้อยคำภา (Shopee)
21tH040314VWHQ8cอัสมา ทรงศิริ F

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH030114U02P3Hสิรภพ เหลืองสี F
2th250614TZVQ2Aสายฝน บานเย็น F
3th020414TZZF7cจินดา​ วงษ์​เคน​ F
4th430214TZCU5Aศริญญา จรนามน L
5TH381114U04X3aคณิตกรณ์ หันบัญญัติ L
6th013914TZ360Eธนภรณ์​ ชื่น​คุ้ม S
7tH080114txv04Bสิทธิพัฒน์ ศุภกำเนิด S
8th730114TYHQ3Aอัญชนา โอบุญเรือง S
9Th370914TZ859aอภิญญา​ สีลานคร​ S
10th040614txp57hปภาดา เจียมสง่า S
11EH429693794THอมรศิริ บุญชู S
12tH040114tzht9lกฤษณา โมบขุนทด S
13TH040314TXEY8bกิรัตติกานต์ พรมสิทธิ์ S
14TH491014TWPQ0Cวัชราภรณ์ จันทร์เพ็ชร S
15Th020614TWFG8Aสาวิตรี แก้วขุมเหล็ก S
16th640914TWA23Hรักกี้ S
17Th014714TVXZ0Bพงศภัค นิลเพชร S
18tH272114TW4Y9fดวงใจ นพพลกรัง S
19th011914u0vk0Bอุทัย โนนม่วง S
20Th350414TY4D6cเมธาสิทธิ์ อ่ำอ่อน S
21th441814txsb8aยุวดี พุทธคม S
22tH010514u1n60bชนินันท์ จันทรังสิกุล S
23TH040314u1cj2bธัญญา จับบาง S
24Th040214u14t2aคุณ บี S
25tH150214u18q1mศิริพร เฉลิมชัยลาภ S
26TH670214u1j32bนันทิยา ศรีหาเนตร S
27Th010514u1r96Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
28TH040214u1f89Bกรรณิการ์ ขาวศรี S
29Th050314SER51Bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์ F
30Th710114SEWR5dณัฐธิดา สะนิ L
31Th013114SEZF2aธนพงษ์ แสงเกาะ L
32TH270114SFBC2Jภูสิทธิ์ พงษ์สมบัติ W
33EH429696711THพงษกร บุญชาติไทยวนิชย์ (Shopee)
34EH429697456THเบญจา ภู่ถาวร (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th641914PTB67cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
2th013314PTJ60gทศพร ธนเจริญรัตน์ F
3Th371514PTPH3fอรทัย บุตรฉิม F
4TH410314PTUD4gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
5th641114PT757cโสภา สายบุตร L
6tH150614PSSX4Hนีรนุช เชิดชูธรรม L
7th190414PT396Dพันธ์เทพ จิตต์การุณย์ F
8th160114PSZJ4lกัณวุธ อุษาภิมาศกุล L
9Th190614PSKC7Cวรรณนิสา บุญทรง L
10th620614PSE95Gสุดารัตน์ คำชอบ L
11Th012414PSBs0cวิลาสินี ถัมพก F
12EH429696606THคุณธิดารัตน์ แย้มดงพลอง (Shopee)
13Th012214QAAQ6aจันทนา สุรกิจ S
14TH770114NF077dนูรียั่ม สามะ S
15Th240314NEVP6Hกัญญารัตน์ เย็นประเสริฐ S
16tH281014NErD9hอุลัยรัตน์ รักพร้า S
17Th440914NEK35aเพ็ญประภา ดอนสมจิตร S
18EH429696892THคุณลภัส ตั้งสถาพร​พันธ์ (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH200514JP7E0aณัฐพล ยวนใจ F
2tH220414JNZC8dอริสรา ล้วนดี L
3TH030114JP3Q7gอรวรรณ เขียวละออ F
4TH431514JNT80bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
5th600614JP3K0Gคุณต่อศักดิ์ พรมพุก L
6Th012414JNSZ3cวิลาสินี ถัมพก F
7TH070614JNNT3Vสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
8th012714JNHG3Bณัฏฐพัชร ภาษะยะวรรณ์ S
9tH600714JNBM1aศุทธานันต์ เข้มแข็ง S
10th270114JND42Fนิตญา พิมพ์พล S
11th420314HNT08aธนพล นามสิงห์ F
12TH010214HPPN8bศิริภา วัฒนา F
13Th200714HPK39Gตรีทิพ เทวกุล F
14EH429697840THภัทรชนิดา คงนันทะ (Shopee)
15Th600114HPF28eเกรียงไกร มิ่งประเสริฐ S
16th380114HP9E1mเอมมี่ S
17Th420314HPJR2aคุณวรนุช จันทร์ดอกรัก LT
18EH429697884THวริยา​ วังษาลุน (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th200114F4TZ0bอนุวัฒน์ กองแก้ว F
2TH200714F4QH6Dณัฐวุตชัยหงษ์ F
3tH100414F4N35bสุกัญญา ฉิมยาม F
4Th381114F4J86aคณิตกรณ์ หันบัญญัติ L
5tH200814F4ER3Cร้อยตะวัน นวะนิตย์ L
6tH680114F4157Bชาญกสิณโมฬี L
7tH070214F49E5Hศรุติญา ศิริยศ L
8tH020314F46W1aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564
9TH420114F4HB7Aนราศักดิ์ ศรีอาราม L
10tH014814F4465Aสุกฤติยา ภูมิชัย S
11TH520814E57G2dวัลย์ชัย สหเจริญชัย F
12TH190614E4RV0cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
13th190114E4PF2Bเขตแดน เหมอ่ำ F
14tH260614E4ZG5gเจน หมวย F
15TH540314E4M35Aเจิ่น (ของอาต่ง) w
16th540114E4UR9pณัฐวลัญช์ แซ่เฮ้อ w
17TH210614E4D30eธัญธวัช ศรัทธาธรรม w
18Th640814E5QM6Cณัฏฐณิชา สนร้อย (Shopee)
19EH429695804THคุณนิชาภา ตรีณาวงษ์ (Shopee)
20th530114E4VK0gมะลิวรรณ อรรถประจง S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH240114B37H2lอธิชนัน ชาญชัย S
2th441314BCVG5aเกศแก้ว วรรณพัฒน์ L
3TH030614B2PZ3Bมยุรีย์ ศรีนงนุช S
4EH429695543THคุณสุรเดช จิณณาวัตร (Shopee)
5EH429695985THคุณธนาวุฒิ สมัน (Shopee)
6EH429695999THคุณวรกร จินะราช (Shopee)
7TH011314BCG88dกรวิภา S
8th014114BCBY5cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์ w
9tH080414BBRE7Aอาริสา ลาสันต์ F
10Th260614BC129a//TEA JUBJUB//วิลาวัลย์ ชูมงคล (เฟส นู๋เมย์ ) L
11Th281314BC6Z5Aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
12Th030614BC3U9gกนกพร ศรีจันทร์ S
13TH471014BBVT0Bจิรชยา แดงซาว S
14Th420914BB9A2bจารุวรรณ. ไชยปัดถา S
15Th421014B2B38Qพิมรักษ์ ไชยประเสริฐ S
16th013814BBDM3Aมนัสนันท์ พูลทวี S
17TH200414BBGC5aปรารถนา สงวนพรม S
18Th220814B27Y8Bอารียา เมืองทอง S
19TH240814B2GW9cอัญชนา บัวแก้ว S
20tH012614B2E13Aภามุก ตีระอรรถชวิน S
21Th540114B3394bสร้อยฟ้า เอิงเอย S
22th7007149WA57jสโรชา บุญเชิด W
23th690214AF3H8eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
24tH0120149W6E0Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
25TH200114AF6J8Iคุณอนุพงษ์ สุขจิตร F
26th5901149WBR8mสุภาวดี ขัวคีนี F
27Th120414AEUM8oจีรนันท์​ เทศจันทร์ L
28Th2701149XDH8kขนิษฐา แหลมจริง F
29TH3801149W2E7Aณัฐริกา บุญตามทัน L
30Th3006149VTU7Dสิริวิมล ไชยภา F
31tH620614AFV11gสุดารัตน์ คำชอบ L
32tH2205149XD80Aอรัญญา ปราณี F
33Th3701149WR56Aศุภณัฐ นันทขันธ์ F
34EH429684320THอาดีลัน หะยีมุเสาะ F
35Th310914AF0T8Gรพีวิชญ์ มิตะถา L
36TH6201149X7K6Aแพรววา L
37TH0402149XA20Aสุชาวดี เศรษโฐ L
38tH560314AFS95Bศิริมา อินทรัพย์ L
39tH200114AEXW5dปกแก้ว นวลคล้ำ L
40tH0806149X2P5Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
41EH429684316THคุณนัฐรัชม์ เลิศพันธ์ (Shopee)
42EH429684302THคุณพงษ์ศิริ เมืองมูล (Shopee)
43tH0118149WFB4Aขัพวิชญ์ สายสมุทร L
44EH429684293THมาลัยทิพย์ ศรีบุญเพ็ง (Shopee)
45EH429684174THคุณสุชาดา แซ่เอี๋ยว (Shopee)
46tH1001144TJ09aวัชรากร พรมวัฒ W
47Th0402144TC52Aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
48tH1804144TMU6aฐานิต ปั้นแก้ว F

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1001144TJ09aวัชรากร พรมวัฒ W
2Th0402144TC52Aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
3tH1804144TMU6aฐานิต ปั้นแก้ว F
4th2721144T8U3Iสรรเสริญ นราเลิศ
5th5601144TVZ7kอังคณา สิงห์วี F
6tH0121144U0G9bตวงกมลมาศ ศิริพาพัฒนกุล L
7tH1407144TF56nวีรพล ฉัตรแหลม F
8tH4301144T5F3Cปิติพงษ์ ภูสิงหา F
9tH3101144T2C3fกิตติชัย ทองวงศ์ F
10TH0206144SU14aวราภรณ์ ประทุมวงค์F
11tH2105144SQ05cจิตติพัฒน์ ชำนาญ S
12th6302144SZQ6aรัชวัตติ์ สุวรรณวร S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH05061412JX6Bอารตรี ไพรสันท์ S
2th13061413P60Eอดิศร ยิ้มใหญ่หลวง L
3tH71111412XQ8Dมารวาห์ ลามะทา F
4Th711114130J0Lชุติมณฑน์ ขุนนุ้ย L
5th33041413616cชลสิทธิ์ ศิริ L
6th15061412T18Jศุภเดช กลั่นทรัพย์ L
7th61011413JH5aรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
8th34061413E77Aสุธินันท์ บัวเหลา (ดีม)​ L
9tH100314139Z2eอมฤต​ ปลอดห่วง S
10tH28131403EX8Aณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
11th01491403BW2Dหทัยรัตน์ พานทอง S
12TH01371402ZB9Bพัชรพร ชูประเสริฐสุข S
13Th130814036C7dอันดา S
14Th05061402UN0Jอนุชา ตรีเมฆ S
15tH02031402S31Bชุลีรัตน์ ครืนูเดชธนัตย์ S
16EH429682947THคุณสุภัสสร เจริญผลิตผล (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH240113XPA29AWoropol wnichayakornchai
2Th301413XPF30Dสหกิจ ภิรมกิจ W
3Th020613XN6G6Bรุจิสา (ข้าวแป้ง) F
4th020413XNA62Cจรินทร์ พุทธสวัสดิ์ L
5Th012013XPHC3Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
6tH290213XN2Z0Aกัณฐมณี สีหามูล S
7tH711113XMQX7Aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
8TH410413XMZ30Dชลธิชา สารเศวต F
9Th410113XPNU7nวรเดช ไชยคำภา L
10Th700313XPCE6dพิชามญชุ์ อสิอุโค S
11tH270113WKKF2Aณัชชา สุวรรณวงศ์ S
12TH070613WKB01cรัตนา ท้ายเมือง S
13Th200413WKE48Aปรารถนา สงวนพรม S
14th530113WH5Y7Gชรินรัตน์ อินทะไชย S
15EH429683355THณัฏฐณิชา สนร้อย (Shopee)
16Th020113WK804Fอิทธิพงษ์ แสนศรี L
17th711113WGX31aอิทธิเชษฐ์ วรวิรุฬห์กิตติ L
18th260113WP607Eกิตติพงศ์ ระวังงาน L
19th711113WKGP2Aน้ำฝน ร้านชานมไข่มุก Bubb F
20Th470113WK4F0iมนชนก สุรวิทย์(ห้อง309) F
21Th312113WGUF8cประภาพร พิณทอง L
22TH711513WHEJ7Dคุณฤทธิกร​ จันวัฒนะ​ L

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th014813T82386aปภาวิชญ์ มณีรัตนดำเกิง L
2TH43181TQWF8eวรเดช ไชยคำภา L
3th011913TQT45Bอมรรัตน์ ชิตรัตน์ L
4Th641713TQDY4dพรณิพา ดวงแก้ว L
5Th460413TQJ03cนิตยา รินโพคา L
6Th013613TQ9W1aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
7tH302213TQPB1Aนวลจันทร์ สลับศรี F
8Th220613TPWR2Aกัญชพร จันทวงศ์ L
9th280113TPGF8lกานสุดา คุณศิริ L
10tH010413T80TA9Aสิทธิศักดิ์ พุทธโค S
11th040113TPMF8nกาญจนา ภักดี S
12Th015013TP7W0bนาตาชา แซ่ลี้ F
13tH012713TPCC3Bวีรยา  สินงาม S
14tH340613SFCH5dกัญญารัตน์ สีสงค์ S
15Th670113SF189Fมัชชิมา แวลาสโก้ S
16tH010313SEWE7Cอธิวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์ S
17tH270813SJDK2Eมินยดา แมดขุนทด S
18tH561013SJH58gสุนิสา ภัสสร S
19TH010113SDNG4bเกล ปูริสิมาร์ ดีล่า S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th370513PWJP4fภัคพล สนคมิ L
2TH620113PWBG1aอมรรัตร์ พงษ์สวัสดิ์ W
3TH530413PWF10jศุภวิชญ์ คนการ S
4th380713PW1W3aศศินา อุปัฒชาย์ F
5Th200513PVV42Aณัฐพล ยวนใจ F
6TH190713PVZ82Aคุณตันติกรณ์ ธรรมรักษ์
7Th200213PVRK9fอดิศักดิ์ อิ่มเอิบF
8tH640513PVMV7Dศศิมา พัฒนา S
9TH200713PWP19gอมรเทพ ประมาณ W
10th370113PVJA8aชินดนัย ธนงค์ L
11TH014413PW882aกรวรรณ สุทินเผือก L
12Th610113PW423fเมธัส ยมเกิด L
13TH030113PVD57eนาฏยา ชูเทียน L
14tH210113PV706Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
15TH470113PVAK5Aจินดารัตน์ ยังผ่อง L
16th080613PV3F7bพัชรพล เพ็งภาค L
17tH420313NN2N2Cวรารัตน์ แสนตลาด S
18tH030213NN5V3Bสุกัญญา​ พาศิริ S
19th012513NN9F9cพนิดา เอื้ออารีย์กิจกุล S
20TH012913NN6T9Aปพิชญา ชัยนิวัฒนา S
21th240413NJCE3Iกาญจนา พรมจักร์ S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6-7 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th210113JZC27bPrompron Nan (แนน) F
2tH014913JZFZ4aสุกานดา ยาสุขศรี L
3TH270813K0842jปราณี รัตนชัยมงคล L
4Th560113K2M64fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
5TH210613K00Q6Eกมลวรรณ พรมจันดา F
6tH210113JZQ94kวิภาวัลย์ ประธาน L
7EH429681133THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
8th030513JTUU4aศิริพร พลไชย S
9TH590113JZX78fสุนิสา ภัสสร S
10TH730113HDHW5Eกิติพงษ์ ประสานสงค์ F
11Th040313HD2C8aสุภาพร ทวดสุวรรณ์ L
12Th160213HD5F0cภัทรพล คล้ายคลึง L
13tH180113HCZ96mเอกพล เยื้องกราย W
14Th160113HCW68aธีรภัทร ปัญญาถม F
15TH260613HCMA4Lนิฎฐกา สุภาผล w
16tH430713HBF88bสิทธิศักดิ์ สุทธิบุตร w
17tH641913HBHQ8Cนัทธวุธ ทองศรีนุ่น F
18tH012813HBQV2aขวัญชัย เอกะวิภาต F
19Th020613HBMM4cเกวลิน พิมพ์โคตร L
20th050113HBY21mสฤษดิ์พงษ์ พ่อโคตร L
21tH300113HCR49kอรอุมา ชัยอุบล F
22tH550713HBUN0aสุกฤษฏิ์ ช่วยชูสกุล L
23Th560113HCDU8fพิชญะช์ แก้ววิเชียร L
24Th470113HA6J3dเงิน จ่าหลิ่ง L
25th200713HACH8Cประกายดาว บานแย้ม L
26Th200113HAES5Eศุภโชค เทมา L
27TH590613HAX05aคุณบิลลา F
28th190213HB5U5Fภูวนัตถ์ ศรีสุก L
29th020613HASD5Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
30TH200113HB1S2Dศุภชัย วงษ์ทอง L
31Th700413HBB46Jอภิวัฒน์ นาคจุติ F
32th200513H9EW1Dกันต์​สินี​ เกิด​ปรางค์​สกุล S
33th040113H99T9bพนิดา ตั้งเจริญพาณิชย์ S
34TH640113H8N27kสุพัตร ฤทธิรัตน์ S
35tH270113H8UC4qอรวรรณ ผันสูงเนิน S
36tH050113H94E6pศักดิ์พล พละ S
37Th371213H8ZR7hสายใจ​ สวรรค์​ล้ำ S
38TH010613H9UY4aอินทิลักษณ์ อินทรวงศ์ S
39th020613HA2V3aศิริอร เชื้อนพคุณ S
40TH580113H9NH6Aปานทิพย์ มหบุญพาชัย S
41TH014713H8DX3Bมงคล​ชัย​ เพชร​วิ​ไชย​ S
42Th040613H8JM0Bภาริณี เจียมเมืองปักษ์ S
43TH013313HA9E5Eภัทรวรรณ อัปรมาตย์ S
44TH620113H9RE9hนุชลี เอี่ยมราคิน S
45tH210313H8AW1Fเสาวรส เงินโต S
46Th020613H9ZU0aภัทธนพล ธรรมเมือง F
47tH160113H8X87Oวรภัทร เเซ่ลี L
48tH210613H8QY4Bชนุดร จันทร์สมุทร์ L

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th271513BKSS7Fจรรยา จุกลาง L
2Th011813BM186aขัพวิชญ์ สายสมุทร L
3TH410913BM6J6Bเอก​พล​ โน​ด​ไธ​สง​ L
4th541513BM9Z4Bนงนุช อาจือ L
5tH011613BKJS5Aมะลิวรรณ เป็งยาวงค์ S
6th340113BKQM1eอนันต์ แสนเลิง L
7TH010513BKVP1cจักรพันธ์ จันทร์ขำ L
8th100313BKMN9Eอมฤต​ ปลอดห่วง S
9TH201013BKXE6Aอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ L
10Th020413BK886Bศิริรัตน์ โตลอย F
11TH220613BKEQ5gณัฐกฤตา รุ่งเรืองสิริมงคล F
12tH471413BKB71Lอานุภาพ สังข์ยก w
13Th240613BKKK9hวิจิตรา สายป้อง L
14EH429679695THคุณพรรณพร หวังดี (Shopee)
15tH200113BKR50Dแสงธรรม มะลิวรรณ S
16tH070113AKMX6Aศุภวิชญ์ ดำรงค์ศักดิ์ S
17tH380113AKH25Mเอมมี่ S
18TH011813AKUX8Bวิกานดา ทองพัด S
19th012513AKYD3dรวมผึ้ง อู่สุวรรณ S
20th270113AKRX5Wธนัชชา เอี่ยมเสือ S
21th014613AKM01Bพยุงศักดิ์ พินธุโสภณ S
22EH429667233THคุณธิดารัตน์ แย้มดงพลอง (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th4409137XYF2Aเพ็ญประภา ดอนสมจิตร S
2th0107137Y2D7Cเมล์ S
3th0306137Y903Cณิชาภัทร แก้วกาญจนดิษฐ F
4Th2404137Y5V4Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
5EH429676941THคุณหยก (501) #Shopee
6EH429676969THนายสุรศักดิ์ หนูเริก (Shopee)
7Th4713137XGQ2jนาง ลัน S
8TH0701137XW22eพายชุมพล น้ำเพ็ชร S
9Th0203136XN97Aวรพล ขันทะบุตร F
10tH4303136XGP0Dพรกัลยา อุดมรัตน์ F
11Th2708136XHA0mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
12Th67031377F57bคุณมงคล ดำสุวรรณ L
13Th1503136XRP8Vคุณ ปวีณา เสกแสร้ง L
14th7101136XDQ8dณัฐธิดา สะนิ L
15Th5409136X9U3Cศิวพร ทาแกง L
16TH4720136YS48Aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
17Th0117136X5M7bรุ่งนภา เจริญงาม S
18TH0806136XP51aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S
19th4004136YN17Hภัทรภรณ์ นนสุรัตน์ S
20th1501136YFY0Mชุติภา สายรวมญาติ S
21Th2002136YQP4eฤทัยรัตน์ ผุเพชร S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4101133WWS2nอรจิรา รูปช้าง
2TH19051347TQ3dอุษา อัดแสง W
3tH2801133WKN9Bสิริศักดิ์ พัฒนสาร L
4th0402133WDJ6aน.ส.สุชาวดี เศรษโฐ L
5Th0203133W3D2dธรรมรักษ์ ดอนไธสง W
6TH7109133VZX6eสุพิทย์ สรเพชร F
7TH0138133X0E6bจินตนา การกระสัง F
8th4201133VUW1Lณิชรัตน์ หีบทอง F
9Th2005133WF01bธีรศักดิ์ ศรีวังโพน F
10TH2101133VNV2Aสิรินทร์รัตน์ แจ้งสว่าง F
11Th0402133VS25Aสุกัญญา หงษา S
12tH3701133VJX8aไพรัตน์ แถมนา S
13tH0119132S8Y5bอุทัย โนนม่วง S
14tH0401132S1Z2Lกฤษณา โมบขุนทด S
15Th0302132S4Z9Iอังคณา เย็นอุทก S
16tH2101132RYJ4Iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
17tH2001132RH88Eชาญชัย วาณิชวิทยกุล S
18Th0202132RU47aณธีพัฒน์ วิทยไกรพงศ์ S
19EH429677522THKZofficialstore (Shopee)
20EH429677519THคุณขัตติยา พงษจุ้ย (Shopee)
21EH429677482THคุณสิทธิพงษ์ คงทรัพย์ (Shopee)
22Th1407132SC48dธีรพล จันทร์หอมหวลF

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th030312ZSXS7fพรรณวษา ปลุกใจ F
2Th560112ZTSK9mวารินทร์ จังหวัดสุข F
3tH210212ZU6Z4Bณัฐชนน มาลัยจิตร F
4TH711112ZU2T4aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
5tH560312ZTX03iศักดิ์สิทธิ์ ครองยุติ W
6th640312ZTKX0Eวัลยา จันทศรี L
7TH380112ZTF40Aสนธิยา ก้อนจันทร์หอม L
8tH040212ZUAV3cก้องอนันต์ ธนีเจริญ L
9tH01031304K92cศศิกาญ กัตพงษ์ S
10tH670112ZT1Y9dณัฐฑริตา เถาถวิล S
11Th011412XV7R5Cสุจินดา หลักงาม S
12Th010512XUYV7cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
13TH020412XVM21Cภานุพงศ์ จี่กลาง S
14tH200112XVKT8Hมัณฑนา ฉิมมาฉุย S
15TH370112XV1H9aวรัญญา อึ้งพงศ์เพ็ชร์ S
16TH040312XVAW6bธัญญา จับบาง S
17EH429672043THภัทรชนิดา คงนันทะ (Shopee)
18tH410412XVEN6Fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
19Th470112XUV65Fธเนศพล จองต๊ะ L
20th420312XVHJ4gศิริวิมล สืบสำราญ F

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th130512UVD33Gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
2tH580112UVCS1Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
3TH271212UV7C3Aวิธวินท์ ทับทิม w
4TH010512UWEF7Cสุรัตน์วดี เพ็ชรนคร. L
5tH013912UWNE3dสุมินตรา ลาภพูล F
6Th020612UV509aอรอุมา วงค์​ผาบุตร F
7tH200712UUNX7Hรณกฤต เเสงสว่าง
8th015112UV1Z0aยศกร บุญมั่น F
9TH200512UV0V3aณัฐพล ยวนใจ F
10Th011012UUU17cชาตินันท์ สุขทอง F
11Th370512UVAE1aอิทธิพล กาบิน L
12th300412UV3B7Dอุดมลักษณ์ ใจดี S
13Th220312UUXZ7Fฐิติพร ปรุงแต่งกิจ S
14EH429638387THคุณเน็ก (Shopee)
15th013912UV795eธนภรณ์​ ชื่น​คุ้ม S
16TH013912UUWQ4bนพมาศ เมืองโคตร S
17tH610812TVCF6Eเพ็ญสินี สิงห์กลิ่น S
18tH311912TVAG7bฐิตะวัน ศรีเมือง S
19th014112TUKG4cชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร S
20TH013212TUGQ4gวาทิต สังข์ทอง S
21tH150112TVHS4Oชลอ ศรีสำประทวน S
22tH711412TV5J1bทำนุรัฐ พงศาวดาร S
23Th150212TUEC1Gชลธิชา โกฎแก้ว S
24tH610112TUSS8mวินิดา เกตุโต S
25tH090112TUCH9bนาตยา วงษ์สุวรรณ์ S
26TH013112TVFJ4bนลินรัตน์ สมบัติโชคธนา S
27EH429657602THคุณแพรวไพลิน บุญเพศ (Shopee)
28EH429678721THคุณสิรินภา แก้วดี (Shopee)
29tH012212TUQZ6aคุณหลิงหลิง (ของอิท) F

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th013912R6MU3Bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
2th200212R65P5Eมานิดา นันทะเสน L
3Th190412R6SS6Dพันธ์เทพ จิตต์การุณย์ F
4TH070612R6X86vสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
5tH330512R7400Aมลธิชา กู้ภูเขียว F
6th180612R6QF8Lอริสา รุ่มรวย F
7TH700112RA6N5Dทัศน์ธนิน เพชรไฝ w
8th540112R9T13cภูมินันท์ แก้วประเสริฐ w
9th011712RAN03bจุฬามณีพร รินทร F
10TH310112R9NX5eพรรณ์พษา โสดามรรค w
11TH120312RARP0eอารยา อภิสินรุ่งเรือง w
12TH013912R6CZ9eณัฐชา จันทร์ปาน W
13tH200412R6EQ3gอลิษา ดุริพันธุ์ F
14Th370112R6456Aศศิน ดอนมงคุณ (นักกีฬา) L
15tH360212R5KM6Fศรัญญา สานิพามะณี w
16Th421412R5Y86fรักปราณี​  แก้วขุมเหล็ก S
17TH491312R5QD7Aณัฐกรณ์ จินดา L
18th640112R5VT2Jอารีน่า เลิดวงหัต F
19Th500812R8PZ9Fเบญจมาศ เพ็ชรเอี่ยม S
20TH280112SMG39Bสิริศักดิ์. พัฒนสาร L
21Th450112RBBD5aสุกัญญา แซ่หว้า F
22TH200412R5MD6Gธนัยนันท์ ทุมหอม L
23th270112R6218kกัณฐิกา ชาวดอน L
24th371512R6GE1fอรทัย บุตรฉิม F
25th431512R5HX9bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
26tH011112RBTJ2bดนุพร สุขผล L
27Th410412RD145fเพียงตะวัน สนสาย F
28TH470112RCQC6dสุชาดา แซ่เอี๋ยว (ไวน์) L
29TH030612R5ES4Dแชมป์ F
30TH011212RC1B0Bพรรภษา แก่นมี ชั้น403 #ตึกเฉลิมวงษ์ F
31TH014112RCWQ9Cรอฮานี อาแว L
32th014312RDCV6aกนกพล สุริยวงศ์แห w
33Th070112RCEJ6Lณภัทร ยอดผา w
34TH200112RCKW1hมัณฑนา ฉิมมาฉุย S
35EH429659515THคุณชนกวรรณ สุขสุมิตร (Shopee)
36EH429659458THคุณนาราตรี เยเกอร์เลห์เนอร์ (Shopee)
37EH429659461THคุณสุมาลี ประทุมทอง (Shopee)
38EH429659413THคุณทนงศักดิ์ อินทรักษ์ (Shopee)
39EH429659427THคุณทิวา (Shopee)
40Th740512PJAR5Aนิตยา มาประสม S
41th012112PJQD2bกนธิชา จุกจันทร์ S
42TH420112PJWC1Gพีระณัฐ วังหอม S
43TH030112PH1E1bวิน.เมง.S
44th011212PP5V7Bทวีศักดิ์ เฟื่องสัทธรรม S
45TH580112PP9N6kหนึ่งฤทัย ไก่คำ S
46th013212PPPE3Gวาทิต สังข์ทอง S
47tH270712PKTB6cยุพิน เปรียงกระโทก S
48Th030112PKQH9bวิษณุ แซ่เตียว S
49tH011812PH5B7Aณฐพล จินดาเชื้อ S
50Th590612PH948gธนเดช S
51tH710812PK0B2dจริญ เทพศรี S
52tH040612PJ4A7Bชุติกาญจ์ กาศวิบูลย์ S
53TH020112PJ834Fวิมลพร ลำเจียกเทศ S
54tH580312PJTA0cเพ็ญพรรณ พักเสียงดี S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH080412HFHP1dธีรวัฒน์ กสินัง L
2tH310612HF9F1Eศรัญญา ศรีเมือง L
3TH680512HETF9bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
4th340612HE4H8Cวรเวช ภากพรม L
5Th020112HDPV4iรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
6Th302212HDF53aนวลจันทร์ สลับศรี
7Th331212HCGJ4jวัชรพงษ์ ก้องเมือง L
8TH300512HC628dเกียรติพันธ์ สุภาพ L
9tH010912HB0R9bพัฒนวัฒน์ บุญประเสริฐ F
10th370112HAKW7dธรุท สุ่มท้าว F
11TH180412HC9Q1aวรัญญา นรสิงห์ F
12Th730212HFE29Fวาสุกรี เม่งเอียด L
13th180212HF4Q8Cพรอนันต์ เทียนชัย L
14Th150612HD863eสุณิสา ดอนมืด L
15TH030112HAH16Dก้อง F
16Th430612HC1V3Bหงษ์ฟ้า บาลเพ็ชร w
17TH012212H9RS0aอรอุมา แป้นดำเนิน w
18EH429674897THคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
19Th210512H9MR2Fณัชนิชา มาตรโห้ w
20th470112HB700lปานตะวัน สุภาพ w
21TH200212HBTV4Bปาริฉัตร ฝ่ายธาตุ F
22Th013412H9CG6aศศิธร เทพทอง F
23tH040312H8B86aคุณสุภาพร ทวดสุวรรณ์ L
24th200712H9164hก้องเกียรติ สุขประเสริฐ S
25tH040212H8JM3Aอัญชรีย์ ปานคำ S
26tH490112H7J72Fเปรมปิญา ปัญญามา S
27Th380112H7WP7aนิสากร ผาจันดา S
28TH270112H7S16bบุษยมาศ ศรีวัฒนศิริกุล S
29Th011912H8PE9bอารียา ธนศิริวานิชย์ S
30Th180112H8654hคณิตา S
31Th450712H83A5aอุดมพร สุคำภา S
32TH250612H6R07Dประกายดาว ทองรส S
33TH371212H7EA1hสายใจ​ สวรรค์​ล้ำ S
34TH150112H4ZV1Wสุวิภา กลั่นเจริญ S
35th014512H5RH4cสุกัญญา พุ่มมณี S
36th014912G4AS9Aวิศรุต ดุจจานุทัศน์ L
37tH030412G4D89eอังคณา นิมา L
38Th011612G4E09bปิยะดา นิสัยดี L
39th440612G4B64dวิจิตรา พรมไพรสนธ์ F
40th010312G4608dสไบทิพย์ ตากะชาติ L
41tH250412G3YA9Aเจตนิพัทธ์ วงษ์บัณฑิตย์
42tH070112G3RE6oสรวิชญ์ เหมือนพลอย
43th200112G3NX2iด.ช.พลากร แก้วอุดม L
44th010512G36D4Eนนทวดี วงษ์สุวรรณ L
45TH013312G3Z72Gวรินทร์ลดา สุขแสน S
46tH013912GGR74Eธิติ เวียงนนท์ S
47Th340612G42P7cจารุณี บัวทอง S
48EH429665855THทิพวรรณ หล้าหลี S
49TH530112G3X35gบรรพชนา แสงพุ่ม S
50tH030112G40P0aยุทธนันท์ บุญธรรม S
51th400512G3KH8Bนิตยานันทยา S
52TH430112G3G99eกานต์ธีรา ยุระตา S
53Th200712G3U73Hดารณี วัฒนากังชัย S
54TH030312G3C27Aศิวัช แถมยิ้ม S
55Th210612G3R50Aกิตติพงศ์ ยุบลพันธุ์ S
56tH012112APEQ4bคุณกันตา L ส่งใหม่
57EH429665895THคุณวนัชพร บุญเจริญ (Shopee)

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0403122R581fศิลา พราวศรี
2tH2606122S777Aวิลาวัณย์ ชูมงคล (rachanich ) F
3th4307122PT72bไตรภพ ภูตีนผา L
4TH2007122QE30Gกฤษฎา เทพประดิษฐ์ L
5Th5215122RZF0aสิรภพ รุ่งเรือง L
6tH2002122PMA4Aคุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
7Th3201122QKY4aวัลลภา จินตชาติ L
8tH2001122RG18jคมภูดิศ สารวุฒิ(กรีฑา)
9th1001122PWM5fกรรณิการ์ (อ้อ)
10TH0402122RQ01Aณัฐพล เพียรทอง
11EH429662810THวริยา​ วังษาลุน (Shopee)
12Th0402121JX27Bกรรณิการ์ ขาวศรี S
13tH7105121JTB9dซาลิม เหมหมัด S
14EH429655323THนายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน(IT) (Shopee)
15EH429655345THคุณอารีรัตน์ บรรลือทรัพย์ (Shopee)
16TH0116121K0V1aกุลิสรา แสงนนท์ L
17Th3508121W011Dครูเกรียงศักดิ์ สร้อยกลางเมือง W

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th070311YVM76Jกนกกาญจน์ สุขเจริญ F
2Th711111YXEY2Dอลิษา จินเดหวา L
3Th011211YVYV9Aพรพรรณ เเซ่หยาง F
4tH270411YVHJ2aฐิติชญา ไชยพารา F
5th130811YW523iร้อยตะวัน นวะนิตย์ L
6TH014811YX7449Bศรุตา กองเพชร L
7tH014711YX8F5cนพรัตน์ เกตุภูษา L
8th650111YWNM8Cธรรมรัตน์ ลาพรร L
9tH420711YTN17lวารินทร์​ แวงวรรณ L
10TH281211YV9J5aธีรเมธ เบ้าพิลา L
11th610111YVF63fเมธัส ยมเกิด L
12TH140511YVU95iพชธกร ขุนสังวาลย์ L
13Th630411YX041Aสิริภา กันทอง L
14tH013311YTQY3Fพีรพงษ์ มั่นถาวรวงศ์ L
15Th290611YXPN2bณัฐากาญจน์ กัญจนวราเมธค์ F
16tH560711YU953Jพระธราดล ใจเพียง L
17th220611YVC82aกัญชพร จันทวงศ์ L
18th350711YTU14bปองขวัญ ทองจันทร์ L
19Th540711YX3R5Fคุณนวรัตน์ ยะแสง L
20Th25061YWU88aสายฝน บานเย็น F
21tH410111YVRK6nอรจิรา รูปช้าง W
22TH311011YTJA8Bฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
23TH630611YYJ63eรุ่งธิวา เจริญรักษา W
24TH180211YY9Q5gสาธิยา ขาวสง่า W
25Th200111YY2H4Dนิชาภา ตรีณาวงษ์ W
26th440111YY740eนพรัตน์ เงียบสดับ W
27Th490111YYDH6fเขมิกา อ้อยงาม L
28TH120111YXY68aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
29Th200111YXUN4Iคุณอนุพงษ์ สุขจิตร F
30tH051411YXS46aภูธเนศ ศรีเชียงชุย F
31TH260611YXGM9gเจน หมวย F
32EH429663660THคุณทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
33EH429663673THคุณอารีรัตน์ ไชยคำ (Shopee)
34EH429663687THคุณนัตถยา บรรหาร (Shopee)
35EH429664197THณัฐกิตติ์ สุดเต้ S
36tH050111XGT52qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
37EH429664183THพรฤทัย ชูสินตระกูล S
38th350211XH5H7eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์​ S
39TH290211XH2B3aกัณฐมณี สีหามูล S
40TH240411XH7Z2Iกันธิมา ถิ่นทับไทย S
41TH530411XFXG4Jศุภวิชญ์ คนการ S
42EH429664210THZIN MAR LWIN S
43th290111XFRC8Aทิมพิกา เหมือนวาจา S
44Th400511XGCH8Hเจ๊นุช (ขนส่งหนองคาย) S
45TH050111XF0N2pศักดิ์พล พละ S
46EH429664254THคุณเน็ก (Shopee)
47EH429664268THคุณกมลชนก ย่านสากล (Shopee)
48th311311XF376aลิขิต จันทร์ไทย w
49TH040211Y5CZ4Bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย
50th240611XFG41cเมรี สุขสบาย w

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th320411SB0U7eจิราวิไล คำไพร F
2Th260611SBJB3aวิลาวัลย์ ชูมงคล (เฟส นู๋เมย์ ) F
3Th010211SBN84bศิริภา วัฒนา F
4th630311SBQ84nศราวุฒิ ใสไหม F
5Th010811SAWN8aรวิวรรณ แดงเจริญ(ห้อง411) F
6tH310511SBB26iชา ป้องพันธ์ F
7TH013011SBQK0Aพลฯ ปกรณ์​ สอนลา L
8Th350211SB965Aนิตยา สังข์ขาว L
9Th011211SB7W4Bจันทนา จังสถิตย์กุล L
10Th640111SB5G7Lธนาวุฒิ สมัน L
11EH429660535THกฤษฎาธาร บุตตะจีน L
12tH120111SBC49Cศิริรัตน์ วานิชกุล S
13EH429660059THชวลิต คีรีสุธาลัย S
14Th013811RF321aศศิตา สานุสันต์ S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th030111PC1K7bประณิดา พึ่งและ W
2th012411PC401Cคุณสินธวัฒน์ สินธนบดี F
3tH711111PB804hเวชสิทธิ์ จันทนา F
4th020611PBPJ3Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
5TH770111PBFM1Eคุณ สุจิรา ลอนา
6TH160111PBWR2Jนวพล ชื่อหลา F
7TH740611PBZ53Dสะ มะหมัด F
8th270111PBTT2kขนิษฐา แหลมจริง F
9Th660411PBX62gฉัตรชัย รัตโส (ร้านชาอุ้ม) F
10TH290111PBC38mอินทิรา จันทร์ศาลา F
11TH200411PBM00Bจารุภา แสนอุบล L
12tH370511PBS49Fภัคพล สนคมิ L
13th011211PC0U2bคุณานนท์ ธูสรานนท์ L
14EH429646145THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
15TH220211NJ0E9bชนาณัติ พูลพลาธิป S
16EH429649800THคุณวรรษวิภา พงศ์สิทธิศักดิ์ (Shopee)
17th140111N6XS1fศิริวรรณ เรืองหิรัญวนิช S
18tH590111N6UG9fอนุชา ป้อจูมปู W
19Th040611N6AZ9dธมนวรรณ เปสูงเนิน F

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH011011JNKU7Bอภิชา ศตตุลานนท์ F
2tH471411JN6T6lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
3Th311211JNQ73cอภิญญา บุญส่อง S
4tH012211JNFJ4Aวชิราวุฒิ บุสทิพย์ L
5Th280811JJY75Gนิต ดอกประโคน F
6Th210111JJNC2Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
7Th012211JN302aวชิราวุฒิ บุสทิพย์ W
8th270811JJJH8Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
9tH013811JNT27Bจินตนา การกระสัง F
10tH440911JP0D1aเพ็ญประภา ดอนสมจิตร S
11TH150111HKDH6lเมธินี หงษ์เวียงจันทร์ S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH429648438THคุณธิดารัตน์ แย้มดงพลอง (Shopee)
2Th260611EZP33Lนิฎฐกา สุภาผล w
3Th070111EZDN9fร.อ.กฤษดา ดุเหว่า F
4Th020211EZCK1dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
5th200711EZ933Hโซมินศรีจันทร์ F
6tH630111F0BS4Dทนุ เหลืองอร่าม F
7tH120311EZTY7Hสมบูร์ณ. นุ่มสาตร์F
8tH311111F1C90Bพรรณวษา พรมเพ็ญ F
9Th011911F1978bอมรรัตน์ ชิตรัตน์ L
10th540911F14Q0fวันชัย แซ่ย่าง L
11tH641111F16Y6cโสภา สายบุตร L
12tH120611F14U0Bปุญญิสา พ่วงเครือ L
13TH020611F10T9aมยุรา เวทมนต์ L
14Th011611DY7E9bลินดา มิฮาโรน S
15EH429648163THณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)
16EH429648177THคุณณัฐสิทธิ์ (Shopee)
17th080611E59P6Aภูธนพัฒน์ ไกรชิต S

พัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH340611BX3V9Aปราการ สายศักดา L
2tH200511BWXY0Aณัฐพล ยวนใจ F
3TH020611BWT69aอรอุมา วงค์​ผาบุตร F
4Th014411BWQ97Aกรวรรณ สุทินเผือก L
5Th711111BW285dมารวาห์ ลามะทา F
6Th472011BX7H4aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
7Th670111BWCV2bอัจฉรา​ มีทรัพย์ w
8th301411BWVR5dสหกิจ ภิรมกิจ W
9TH013611BWMA3aชัญญาภัค วรพันธุ์ W
10th160111BVGX7rเมธาวี เพ็ญเสวี w
11TH150611BX0H7Hณารตา ทองประไพ L
12tH020311BVU24aวรพล ขันทะบุตร F
13Th020111BVR24Eเกรียงไกร ใบกว้าง F
14th590711C8716cวีรวรรณ เจริญพงศภัค S
15tH430711BWHE5Bไตรภพ ภูตีนผา L
16TH610111BV9Q2aณรัฐธรรมนูญ​ ภักดีโต F
17tH012011BV6W1Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
18tH600611BXHQ9gคุณต่อศักดิ์ พรมพุก L
19tH620311BXFE1Aชุติมา แก้วเกิด L
20Th060611BXCZ8Fธีรภัทร์ กาฬภักดี L
21Th010611C8DX5Dรัฐภูมิ พิลา L
22tH160111BXA14lพทันยา จุละจาริตต์ F
23EH429644246THคุณเอกณรินทร์ บุญธรรม (Shopee)
24Th410111AFZP3nนุชดา สมบัวคู S
25Th010511AFKK7aTina S
26tH013611AGJ76Aวรณัน นนทลี S
27th040311AFTA4Bกิรัตติกานต์ พรมสิทธิ์ S
28tH050611AG2E6bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
29EH429647888THคุณทศวรรษ จรจรัญ (Shopee)
30TH014411AGBJ0Bนันทภรณ์ อุปัชฌาย์ L
31TH380411AGS64bวันวิสา โภคาพานิย์ F
32TH011111AGXB7aปิยมน ท้าวบรรพต L
33tH014711AGZ74Cธนิสร​ ครอง​เคหา F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0402118PN86aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
2th07021183NN6hศรุติญา ศิริยศ L
3Th3801117VX46Aณัฐริกา บุญตามทัน L
4Th3503117VTU1iเอกราช หัตถประนิต L
5tH0606118PD62gประจบ สักสันเทียะ F
6tH0149117W0D9Eวัชรพล นามใจ L
7Th4210117W3Z1Lธิดารัตน์ สุาจันทร์ F
8Th2701118Q8P7tปกรณ์ พิมสร L
9Th0406118RJ58Hธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง F
10th3701118QRG9fอาทิตยา วัฒนพงษ์ F
11Th0134118R314aมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
12th0105118PFY1cจักรพันธ์ จันทร์ขำ L
13Th2406118RRV5Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
14TH4001118P1S4Dภัทรพล จีมัง L
15Th2106118QCT2Bปิญาภรณ์ มงคล F
16Th3018118P4N4eธนกฤต ไชยสัตย์ L
17th7710118QN62aฉวี แสงแก้ว L
18TH4101118PXX6nอรจิรา รูปช้าง W
19TH1505118Q1G0hพัชรี ทรัพย์สิน L
20tH2007118QG70cภคพร เริงเกษตรวิทย์ F
21tH01361183EN0aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
22Th2106118RFA0bชนุดร จันทร์สมุทร์ L
23tH2502118R6G1Lขวัญนภา พิทักษ์ L
24TH0206118QW50Aมยุรา เวทมนต์ L
25TH3802118R024Eเกวลี ชัยศิริ L
26EH429642435THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
27th0149116M7F0dหทัยรัตน์ พานทอง S
28EH429643855THคุณวารี ดอกเทียน (Shopee)
29TH1501116KB92Kอาทิตย์ คำมะณี S
30tH0116116KG00bสุริศา ศรีสนั่น S
31Th6201116KVG3hนุชลี เอี่ยมราคิน S
32Th2101116KYT1Iสุณภัค ภัทราบุญวิจิตร S
33tH2304116M4X8dนัยนา ธรรมวิเศษ S
34EH429643890THคุณอัมดุลมลิฟ เซ็ง (Shopee)
35TH0306116KSN1aนุจรีย์ สุคนธ์ขจร S
36EH429643930THมุชิตา ปัญญาคม (Shopee)
37TH4306116KHX6cนที ศรีคุ้มเก่า F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0403111KSB2aสุภาพร ทวดสุวรรณ์ L
2th1401111KAG5Dอลิษา เศรณีพงศ์ L
3Th3901111KWR1Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
4tH0120111KM31bคุณณัฐวดี ศาลางาม F
5Th4801111M4K8jรัชฎาพร แหย่พะ F
6th2005111KUS4Bธีรศักดิ์ ศรีวังโพน พี่'ฟิว'ว F
7TH0120111JUA9Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
8th6101111JQP2fเมธัส ยมเกิด L
9tH4204111K4U9hภัทรดนัย พิมพ์ศรี L
10tH4706111KF76kพีรพัฒน์ เรือนชัย L
11tH0142111JN26cณภัทร หมื่นแผงวารี L
12th2707111M6Z1Hคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
13Th4109111M015aพิมนภา หงษาวงค์ L
14tH4307111M1S9Bจักรภพ ภูตีนผา L
15TH0203111MJH0Aวรพล ขันทะบุตร F
16EH429643722THวิทกรณ์ ประกอบทรัพย์ w
17Th2103111JXB0Aสุพิชชา นาคเจือ w
18TH0304111JH11bสุพัขฌาย์ ไชยหาวงษ์ L
19TH0203111KCZ6cอุษณา เพียรการ F
20EH429641196THตฤณ ไชยรัชต์ (Shopee)
21EH429641103THภัทรชนิดา คงนันทะ (Shopee)
22Th0506110V1A7bฉัตรแก้ว กลิ่นศร W
23TH2810110UWN8Gศิวกร วงษาสื่อ L
24Th0136110V4Q6Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
25TH7302110V6K9bวีรภัทร คลิ้งคงอินทร์ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH740610YAPK3dสะ มะหมัด F
2Th431510YAV96Bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
3tH200510XG003eกาญจนา ภักดี S
4Th520110XG741aสีพัน ดีวันนา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th711110UXWE5Aตุ๊กตา ชนิดา L
2th012210V44D1Cคุณอัฐภิญญา วรสินศิริ (ของอิท) F
3Th320410UXUA8Fศิริวรรณ สายสิงห์ L
4tH610110V4BG6fคุณวริษฐา แก้วอาสา
5EH429636752THเจษฎา เอี่ยมพิศสมร (Shopee)
6TH380610U54U9hบุษบา บอมโคตร F
7tH290810U4KJ9Bอัคคเสฏฐ์ ลุล่วง L
8Th670310U4YH9bคุณมงคล ดำสุวรรณ L
9Th310610U4NF4cเจนจิรา พูลเพิ่ม L
10TH010510U4347cน้ำฝน ศรีพรรณ F
11Th650110U3708iภรัณยู กู้วริยะ F
12th530110U4VN9fสุภาวดี อินแถลง L
13Th380410U5425Eธนวัฒน์ ทองไช F
14Th711110U4XX8aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
15tH150610U51N4pจิราภรณ์ หิรัญคำ L
16TH680410U3BG2gchaiyawat F
17TH150210U59G3hตูน L
18TH280710U4ZJ0Aนันทพร กงประโคน L
19th200510U3DD9Hสุภารัตน์ คำยม S
20tH150310U30T5Vจุฑาสิณี วารีบุตร L
21tH410310U5717gคุณปรีดา สีสาวงค์ F
22th200210U3EQ6Fรสสุคนธ์ จันทวงศ์ F
23Th160210U56U5cภัทรพล คล้ายคลึง L
24Th540910U39A0Dดาวอลิสา ทองอินทร์L
25TH100410U32X7Bสุภาพร ฉิมยาม F
26Th610510U4825Aรัตนา สิงหลิม (กัญจน์) L
27tH012610U4FR0Aปรียานุช ถิ่นหนองไทร L
28tH420210U3C34Iปาณิศา เที่ยงธรรม L
29tH561010U45C5Gสุนิสา ภัสสร S
30EH429636015THคัชฑาธัช กิตติอภิชาติ (Shopee)
31EH429636029THกีรติ ลิ้มคำดวง (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th010310RQUK8aจตุภูมิ พูดขุนทด L
2TH311310RR773gชินดนัย ธนงค์ L
3Th011210RR1S8Bนนทศักดิ์ วิมาลี F
4tH101110RRA36bณัฐวดี สวนสุวรรณ์ W
5TH431810RR208Eวรเดช ไชยคำภา L
6th011710RQX74bจุฬามณีพร รินทร F
7TH140310RR442Aนัทธมน เหลืองพวงแก้ว L
8th010610Q85S8Aธนพร ขัมภรัตน์ F
9EH429635607THธนพัฒน์ น้อยคำภา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH380410N1ZQ8iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
2Th010510N27U2Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
3Th120610N2369fพีรพล ชัยสุวรรณเกษรF
4EH429626565THมาลัยทิพย์ ศรีบุญเพ็ง (Shopee)
5EH429626525THสมบุญ ขุทสมบูรณ์ (Shopee)
6EH429626503THณัฐชา คงพลปาน (Shopee)
7th740810KZQC3eจักริน มณีโชติ F
8Th012810KZHT0Aขวัญชัย เอกะวิภาต W
9Th020310KZMK1dกาญจนา ดีแสง w

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH03061099X06bณัฐวุฒิ ขุนทอง F
2TH33021099UG8Aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
3Th21061099U38bธวัชชัย รัศมี L
4TH27201099PP1Dพันธกานต์ พุทธรา L
5TH33051099S85aมลธิชา กู้ภูเขียว F
6tH57021099GA9hศุภกิจ ทองเจือ F
7th01081099JG3bพงศธร สุพิศ F
8th25061099HV2gคุณวาสนา เกิดมั่น
9th0701108BJA2eพายชุมพล น้ำเพ็ชร S
10Th3208108BA47fอดิศร ส่องใส S
11Th3107108BG16bอภินันทวัฒน์ จันทะคำแพง L
12tH6101108VGA3nวัลยา กาวี L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH5601101YPU6mสุธินันท์ บัวเหลา (ดีม)​
2Th2404101YBE0jณัฐนนท์ แบบกัน
3TH6101101XX84fเมธัส ยมเกิด L
4TH1310101X7Y8Cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร
5Th1407101YDJ8Dธีรพล จันทร์หอมหวล
6tH0118101X2F7Aขัพวิชญ์ สายสมุท
7tH0202101YYJ0aอดิศักดิ์ ศิริทองงาม S
8TH4408101YSU3dน้ำทิพย์ ยะตะ โคตร
9Th2716101YHE5Eนาตยา พลเยี่ยม
10Th2701101Y349Aสุภวดี ม่วงประเสริฐ w
11Th7007101XD26jสโรชา บุญเชิด W
12tH1501101XAP0iอนุชิต นันตา w
13th2002101Z1H7aญานิกา จำนงผล L
14tH6902101YMF3eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
15Th0203101Y652Eรุ่งทิวา ศิรินัย S
16EH429631993THภูธกานต์ ฤทธิ์หนู (Shopee)
17TH3715101XV42fอรทัย บุตรฉิม F
18th0506100U0G9Bมนัสนันท์ ธรรมบวร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1305ZXRNN9gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
2TH3105ZXRUR3Iชา ป้องพันธ์ F
3Th0110ZXS1F6cชาตินันท์ สุขทอง F
4tH5609ZXSGP2dณัฐภัทร ผลพงษ์ F
5th3712ZXSCM6aกันยารัตร พิมบัง L
6TH2503ZXSKA4Dปนัดดา อุดง L
7TH5704ZXRA18aณพัฒน์ เฉลียว L
8TH7110ZXRCX6fนัทดาว มู่สา F
9th5906ZXRFB0bโรจนศักดิ์ ไชโย w
10th4408ZXS5Q5aสรวีร์ จันทร์โอเอี่ยม L
11EH429625848THนวรัตน์. แก้วทุ่ง (Shopee)
12TH2506ZXRJP4Gน้ำทิพย์ วีระพันธ์ F
13tH1801ZXR2N5Hศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์ L
14th2101ZXQZ97Cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
15EH429625785THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
16EH429625794THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2101ZTFMJ4Nอรณิชา เล็กรัตน์ F
2tH1804ZTFTR3aวรัญญา นรสิงห์ F
3th6801ZTFAT8bจักรพันธ์ จันทร์ขำ L
4th2001ZTFFQ2eศุภโชค เทมา L
5TH0701ZTFZC5eอธิป ธรรมนิยม L
6tH0503ZTG4Z7bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์ F
7TH1407ZTFAN0Aอนุกูล ภู่พวง F
8th1308ZTG1Y5lวัชรพล มากศรี
9TH3101ZTE2V7Dมนัสนันท์ L
10th4713ZTEA41jนาง ลัน S
11Th0701ZS49N4aศุภวิชญ์ ดำรงค์ศักดิ์ S
12Th5901ZS4093mสุภาวดี ขีวคีนี F
13EH429619697THนลินทิพย์ ปั้นวงษ์รอด (Shopee)
14th3301ZS3G55aปริฉัตร ราชชมภู (น้ำใส) F
15TH1502ZS42U6eอุเทน แป้นแก้ว L
16EH429619706THเบญจา ภู่ถาวร (Shopee)
17TH0203ZS2W75Dธรรมรักษ์ ดอนไธสง L
18Th0126ZS32B7aธารินทร์ F
19tH0118ZS38U4Aพิชิตชัย แสงสุระ L
20th2106ZS3C05Bปิญาภรณ์ มงคล F
21tH3701ZS2Y79Aศุภณัฐ นันทขันธ์ F
22tH0112ZS49C1bพรรภษา แก่นมี ชั้น403 #ตึกเฉลิมวงษ์ F
23th2001ZS4CR8Jคมภูดิศ สารวุฒิ (กรีฑา) L
24Th0138ZS4699Bจินตนา การกระสัง F
25tH2001ZS3K41Pจิรวัฒน์ สุวรรณาธนบูลย์ F
26th3113ZS3664aวาสนา. ยศสมศักดิ์ F
27Th6004ZS3WY2jสุกัญญา อินจันทร์ W
28EH429616585THจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
29TH6801ZS3UN4bนลพรรณ ระประเสริฐ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30-31 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0402ZPDQ27fสุรพล พลับชิด L
2Th4101ZPD153Fส.ต.ท.จตุรวิทย์ ทัพเจริญ F
3th5215ZPB878aสิรภพ รุ่งเรือง L
4tH1503ZPDVH6Rสุดารัตน์ ทองประทีป L
5TH4303ZPCSC2Dพิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
6th3508ZPDGP3bอภิสิทธิ์ กัณหาฤกษ์ L
7EH429624096THคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
8tH6805ZPBTk5Cชุติมาพร จุลวรรณโณ L
9th1206ZPC4J4bปุญญิสา พ่วงเครือ L
10Th1408ZPCBX1Cสุนิสา พวงบุบผา F
11th0105ZPBC29dรชนีกร ติแก้ว W
12Th0205ZPBYH!Cนนทวัฒน์ วิทย์วรานุกูล F
13EH429619330THมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
14tH2004ZPCNP2Aอลิษา ดุริพันธุ์ F
15tH2001ZPBM25bอนุวัฒน์ กองแก้ว F
16TH6101ZPB4Q5fเมธัส ยมเกิด L
17tH6102ZPCW94aวิรินทร์ญา เมธีบุลเสฏฐ์ S
18EH429618144THมโนสิทธิ์ โนนริบูรณ์ (Shopee)
19EH429618100THณัฐพล เพียรทอง (Shopee)
20EH429618113THนัตถยา บรรหาร (Shopee)
21tH2007ZMTPX6eพงศธร พิมดี S
22Th0203ZMU7E7cมนทกานติ โกมลสวรรค์ F
23Th3901ZMU3A0Bนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
24th0302ZMTTM7eธนัช ทิตภากาญจน์ w
25TH4205ZMT8X1Eภูธเนศ สารพล L
26Th4801ZMTCW2jรัชฎาพร แหย่พะ F
27TH2708ZMT5Q4mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
28TH6108ZMSFA6cนิภาภรณ์ สินปรุ F
29TH3805ZMSNJ4aปนัดดา เมืองทา F
30Th2106ZMSRF1eคุณกันยารัตน์ กลิ่นพิมาย
31tH2604ZMSHG5bพิยดา พิมพ์ขวัญ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0201ZF2AW4Iรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
2Th2005ZF2KN3Aณัฐพล ยวนใจ F
3Th1601ZF2Q37Aพัชราพรรณ ผิวอ่อน (น้องบิวตี้) L
4TH0108ZF3JJ7Aอุดม กตะศิลา L
5tH1403ZF3QF9Aนัทธมน เหลืองพวงแก้ว L
6tH0105ZF4169bเสาวนีย์ เลิศวิเศษกุล F
7th2606ZF46E4Lนิฎฐกา สุภาผล w
8TH2007ZF4GG4Gอมรเทพ ประมาณ W
9tH0306ZF4NA6aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ W
10th0128ZF51G9Aรัชฎา จันต๊ะนาเขต F
11TH0139ZF59H3dสุมินตรา ลาภพูล F
12tH2701ZF4D90Kขนิษฐา แหลมจริง F
13Th2101ZF54S4aสิรินทร์รัตน์ แจ้งสว่าง L
14TH5606ZDTDR6Cจักรพงษ์ ศรีอยู่รอด S
15th0128ZDTAA2Aขจรศักดิ์ กองแก้ว S
16EH429615275THวรเมธ หมุนทรัพย์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2006ZBG3F6bนภัส ขุนเที่ยง F
2TH2201ZBFFQ1Dอรัญญา สกลไชย F
3tH1004ZBF848Bสุกัญญา ฉิมยาม F
4th6801ZBFYR5Bอนิรุจน์ แซ่แจ้ง L
5Th1101ZBFCD1Mร้อยตะวัน นวะนิตย์ L
6th2007ZBG3R0Eชาลินี L
7TH0122ZBFUG4Cคุณอัฐภิญญา วรสินศิริ (ของอิท) F
8tH4710ZBF4X9Gบัณฑิตา เป็งจันทร์ L
9TH2708ZBEQA2bตึ๋ง กาศกระโทก L
10th2606ZBEXA8gคุณกรินทร์ สามล F
11tH6805ZBFUK5bพงษ์ศิลป์ อบเชย L
12Th2604ZBD996cจตุพร มีบุญญา F
13Th1204ZBDBX3nณัฐ​พล​ จันทร์​จัน​ทึก​ W
14tH0105ZBEA20aทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
15th2401ZBDD49aWoropol wnichayakornchai
16Th2001ZBEPN2gณัฐชา จันทร์ปาน W
17th5603ZBEJE3Iศักดิ์สิทธิ์ ครองยุติ W
18tH4214ZBE158aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
19EH429615032THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
20TH3602ZBF0B0Dชนกันต์ จันบุดดี W
21Th0149ZBEVE3Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
22th0402ZBEF22Aกาญจนา กาวัน F
23TH0105ZBDT48bฐิติธนาพร ศรีจันทร์ S
24EH429606835THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
25EH429617400THลุกมาน เจะและ S
26EH429606733THนาราตรี เยเกอร์เลห์เนอร์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2005Z7NKT6Gคุณสุกัญญา​ คำตุ้ย (ห้องB514)​ L
2th3701Z7PBB9Oนัณภัฎ สร้อยสน F
3Th1802Z7NW56cอธิชา นวมจิตร L
4th3406Z7NMV9cวรเวช ภากพรม L
5th0205Z7P691eมิ่งขวัญ สุขน่วม F
6TH0902Z7P397Bวรินทร เพ็ญพุ่ม S
7EH429617311THศุภชัย จงไกรจักร์ (Shopee)
8tH0401Z6RBJ7nกาญจนา ภักดี S
9TH0121Z6QYY7aจิระพงศ์​ ศิริทาทับ L
10th0144Z6QVH9Aกรวรรณ สุทินเผือก L
11th3802Z6PDN9eเกวลี ชัยศิริ L
12th2503Z6QS83Dปนัดดา อุดง L
13TH0118Z6QQH3Bอินทิรา ผาแดง L
14tH0118Z6R787aธีราพ ชัยดี L
15th4204Z6QMH8hภัทรดนัย พิมพ์ศรี L
16tH6006Z6Q8U9Gคุณต่อศักดิ์ พรมพุก
17tH0104Z6R281bพรทิพย์ อ่าวศรี L
18th3201Z6Q001aวัลลภา จินตชาติ L
19TH0116Z6PMT5bสุมาลี พุอ้อย F
20tH2701Z6QBQ5Kขนิษฐา แหลมจริง F
21Th3701Z6Q3E1Dวิชุดา สอนทา F
22Th0139Z6PVU5Fอัตพล วงศรีลา F
23th0202Z6Q1R1Aวีรภัทร กระแสโท F
24tH2702Z6PTW5Lกิตติพศ นาสมปอง W
25Th0301Z6PHV2bรวินท์นิภา เรียงเพชร W
26th0139Z6PBB8Bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
27Th0206Z6PQ84Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
28EH429617081THนารีนาฎ จงสีหา (Shopee)
29EH429617047THวารินทร์ แวงวรรณ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0514Z0DQP7aวัชระ ปัญญาวรรณ F
2Th3705Z0DCK2Aอิทธิพล กาบิน L
3TH4718Z0DB02aนภารัตน์​ จะดา F
4tH3705Z0DME4Fภัคพล สนคมิ L
5th3309Z0EHQ9bนิดนภา ชาญชำนิ F
6TH3018Z0DEW9Eธนกฤต ไชยสัตย์ L
7TH4201Z0D3W8Aนราศักดิ์ ศรีอาราม L
8tH020○Z0D235Fอิทธิพงษ์ แสนศรี L
9TH7003Z0DG97Fพัชรา แดงลาศ W
10tH0141Z0DMG3Bอูมาร์ แวส่มะ W
11tH2806Z0DAG4dสุชาวดี ยีรัมย์ L
12tH0206Z0DHS1bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
13TH0127Z0D7G9Cคุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
14EH429614788THรัตนชาติ ทองคำ (Shopee)
15EH429614765THภูธกานต์ ฤทธิ์หนู (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23-24 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0136YWMFY0aอรกนก น้อยยุพา L
2TH1503YWP346vจุฑาสิณี วารีบุตร L
3th1804YWP9D6aวรัญญา นรสิงห์ F
4TH2708YWNAC3jปราณี รัตนชัยมงคล L
5tH0121YWNPB7Aธัญณิชา ชุติโภคินวัต S
6th0501YWPE49qจุฑารัตน์ ศุภกุล S
7th2001YWNVD6Pปิยพร พวงผกา S
8TH3402YWMWW3Bสมควร​ กล่อมใจ S
9Th0203YVFM49dวัฒนา กันทะมาลา F
10th2502YVFPB8kสิริยากร ทองภา L
11TH3701YVCH11Aศศิน ดอนมงคุณ (นักกีฬา) L
12tH0105YVCE50cน้ำฝน ศรีพรรณ F
13TH2720YVGA93aนวรัตน์ แก้วทุ่ง L
14Th0703YVHEH6jกนกกาญจน์ สุขเจริญ F
15Th2108YVH065Dณัฐมล ชินมาลา L
16Th2004YVCB46gรุ่งนภา เจนจบอักษร L
17tH6501YVC471cธรรมรัตน์ ลาพรร L
18TH4701YVC7J8Dเงิน จ่าหลิ่ง W
19th2501YVDJK8kศศิธร ครูวรรณ F
20Th3811YVFCW8eศรินดา โสนะชัย W
21Th2802YVFAW4Eธิติวุฒิ พิมพ์นนท์ W
22tH0141YVGCK8bอูมาร์ แวส่มะ W
23Th0204YVF8J7bศิริรัตน์ โตลอย F
24Th1904YVFHS6aอารีรัตน์ กว้างขวาง F
25Th4315YVBXE9bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
26EH429608283THณัฏฐานุช มีอิสระ (Shopee)
27TH1805YVF676aนิ​รัช​พร​ ชัย​อุดม F
28tH2102YVGHJ5bณัฐชนน มาลัยจิตร F
29Th2718YVG6C4Aภาณุวัฒน์ ลาบโคกสูง L
30Th4714YVFR76dชนินทร์ เสียมหวาน L
31Th0706YVFY28Rมนทิรา ยิ้มจันทร์ F
32th3712YVFEY0aภูมรินทร์ ขอดทอง F
33Th0146YVGR81bบัวลอย เหมือนเก่า L
34th3113YVF4T4Hอภิเชษฐ์ แก้วคำบัน F
35EH429608266THสุภารัตน์ ชื่นอุรา (Shopee)
36th4103YVF255Fสิริศักดิ์ พัฒนสาร L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th3107YQ7MQ7Aอภินันทวัฒน์ จันทะคำแพง L
2tH2702YQ7CZ1aยุทธนา ซ้ายกระโทก L
3th0402YQ7HS7Aสุชาวดี เศรษโฐ L
4EH429608028THคุณโซเฟียน เจะหะ F
5tH2810YQ7KA2hอุลัยรัตน์ รักพร้า S
6Th2007YQ7GH4Gว่าที่รัตติยากร คงคำ S
7EH429608178Thคุณชนกวรรณ สุขสุมิตร (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th5409YPD9A7fวันชัย แซ่ย่าง L
2th3801YPD070aคีตาญชลี เสชู (สีน้ำ)
3th0120YPD027Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
4tH5601YPD405mพลังกูล ขุนทิพย์ทอง L
5Th0202YPEPY9dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
6TH0514YPD5J1Aภูธเนศ ศรีเชียงชุย F
7Th0403YPDAN1bฐาน์เลอมาน ฐาน์เจริญพัฒนกิจ W
8tH5801YPDC41Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
9tH0305YPDD55Aศิริพร พลไชย S
10Th0148YPDDW8Aอัษฎาวุธ อุปการดี w
11tH2403YKZM77hกัญญารัตน์ เย็นประเสริฐ S
12th3001YKZMG2pแคทลียา จิตรแสวง L
13TH6703YKZWS7Bคุณมงคล ดำสุวรรณ L
14TH0122YM0BJ0Cคุณอัฐภิญญา วรสินศิริ (ของอิท) F
15TH0145YKZSK1Cสุภาพร นิลม่วง w
16TH2606YKZSF9lนิฎฐกา สุภาผล w
17TH0141YKZXR0cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์
18tH2808YK2N93gนิต ดอกประโคน F
19Th2207YK2RB0Bจิรุนันท์ บินสุมัน F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th1506YGUQR5Hปิยทัศน์ อินทกรม F
2th7004YGG4V4gกนกวรรณ เพ็ชรโสม F
3TH0134YGG7K5aศศิธร เทพทอง F
4Th0103YGGAJ7Cกัลย์สุรางค์ ซ้อนสี L
5th6902YFMBV3eพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L
6TH6703YFM998bมงคล​ ดำสุวรรณ L
7th1906YFM4G9cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
8tH1801YFP2X8Jขัตติยา พงษ์จุ้ย L
9th2101YFMTR2mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
10tH2701YGGCS3mศศิธร มุ่งแฝงกลาง L
11th0149YFMH24eวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
12Th3022YFMPK6kเจษฏา ชมบุญ w
13tH0151YFMM29Aยศกร บุญมั่น F
14th3502YFMRH8eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์​ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0119YD0SV6Bอมรรัตน์  ชิตรัตน์ L
2tH4701YD0GZ1Gกนกวรรณ กันทะวงค์ L
3TH4210YD1316Gอภินันท์ สารธิมา L
4Th6701YD0Q88aดลฤทัย  ชัยณรงค์ L
5Th0103YD0V42Aเกียร์ติศักดิ์.  เจริญสินธุ์ L
6Th0149YD0MC9aพรรณา ชันพรมมา F
7tH4706YD14V9aธงชีย เลาลี F
8th2408YD0TW3Bณัฐปภัสร์ ฉายาภักดี L
9TH0151YD0Y02Aสุมลมาลย์ บัวศักดิ์ F
10tH0140YD10Q7Aกัญพิมพ์​ อาจศิริมานะชัย w
11TH7101YD1088Bธีร์ธวัช ศรีสุข w
12tH0506YCYXM5bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
13TH5401YCYK93bณัฐณิชา​ คงกล่อม S
14tH2401YCYS03lณัฐณิชา วิสุทธิแพทย์ S
15EH429603405THปวีณา วงศ์ธนวัฒน (Shopee)
16Th0105YCYP81aTina S
17Th3101YCYFW6Aอพัชรา หอมชื่น W
18Th6203YCYTH9Aชุติมา แก้วเกิด L
19TH0203YCYV24aนุติ สิงคำมุง

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th3801Y98VU0Aคีตาญชลี เสชู (สีน้ำ)
2th1201Y98Y01aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
3th2707Y98A15Bคุณกัมปนาท สิวกระโทก
4th6101Y98492Fคุณวริษฐา แก้วอาสา
5tH2205Y99105aอรัญญา ปราณี F
6Th1010Y98PZ6aว่าที่ร.ต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์ F
7th2502Y98GN8aณัฐกานต์ พลอยเหลือง L
8th2802Y98MG7Cนภัสสร ชัยไธสง L
9Th2001Y99509dพสิ​น​ ทองหิรัญ L
10EH429605865THมั่นแก้ว เทพนวล (Shopee)
11th0151Y88B16Aสุทธิดา เดงวัง W
12Th0134Y88DP0Aอัมพร ครวงษ์ W
13tH0149Y88FM8hชลธิชา ทองย้อย w
14tH3310Y887D8Fกรรณกนก รอดนุช L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16-17 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0111Y5MEE9Bนางน้อย F
2Th5601Y5MN61fพิชญะช์ แก้ววิเชียร L
3th0203Y5N3M0Dธรรมรักษ์ ดอนไธสง W
4Th0105Y5MYJ0eนนทวดี วงษ์สุวรรณ L
5tH0148Y5MMZ4Bธิดารัตน์ ศรีสมบัติ L
6TH0108Y5MJ89Aธีรภาพ ทองจันทร์ F
7tH5301Y5MUT6Jคีตกานท์กร ภันเต (ต๊อกเเต๊ก) L
8Th0201Y5MXU2Kพัชรพร ปล้องทอง L
9tH0108Y5N0E8bพงศธร สุพิศ F
10tH0205Y5N2Z3bชินวุธ สารศิริ F
11th0513Y5NC53eพงศกร เกตุเมฆ L
12TH4704Y5N804Bธัญยธรณ์ ศิริธัชวารินทร์ F
13tH0306Y5NBA3Dแชมป์ F
14tH2101Y5NEM1Cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
15th0131Y5NFW2aธนพงษ์ แสงเกาะ L
16Th7101Y5N8Q6bชาคริต​ ฤทธิเดช L
17th5609Y5MGY2Fอนุ​ศิษ​ฏ​์​ ม่วง​มา​ L
18Th4208Y5MAT6eวัฒนา กมลนัย L
19EH429605446THสรรเสริญ ปั่นทรัพย์ (Shopee)
20th6412Y4FTB2eชญานิน​ ยอดระบำ S
21Th5613Y4EJZ0Cอนุพนธ์ น้อยนาช S
22th5611Y4FEN5aปรียภัสร์ ชมชาติ S
23TH0109Y4F4F8Bแป้ง S
24EH429602011THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
25th6210Y4FMU3Dคุณสาธิต โตทุ้ย L
26th3113Y4F993nอิสรียาภรณ์ สีสอง w
27TH4301Y4F056cปิติพงษ์ ภูสิงหา F
28Th4104Y4FHX9Fคุณเพียงตะวัน สนสาย (ร่มฉัตร2 ห้อง9104)
29Th7115Y4EQC8bโซเฟีย ฤทธิ์โต L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2001XVR606Kชลธิชา ดำสีนิล L
2TH1601XVRG35Jพลศรุต ประทุมชัย L
3tH0138XVRK29bจินตนา การกระสัง F
4TH0406XVR103dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
5tH0402XVRWQ4aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
6TH2506XVRM67Aสายฝน บานเย็น F
7tH4106XVRUS8Fคุณพงษพัศ รัตนนท์ L
8th6101XVS7Z6fเมธัส ยมเกิด L
9th2902XVRA82bกิตติวัฒน์ ใจมั่น L
10Th5609XVQTW6dณัฐภัทร ผลพงษ์ F
11tH2303XVR091eนฤมล เฮงทอง w
12tH0506XVRU92Jกัญญารัตน์ รื่นถ้อย S
13tH3804XURXZ3Iชนัญชิตา โพธิยา L
14Th1310XUS8G8cวชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
15Th3701XUSH10aชินดนัย ธนงค์ L
16Th4202XUSXY3iมาติกา สีชื่น F
17TH2003XUSWP3Bคุณกานต์สินี บุญนุกูล L
18TH3804XUSBU1Eธนวัฒน์ ทองไช w
19TH1804XUSAN3Aสิริชัย ขาวคง W
20tH4803XUTFA3aจักรพันธ์ พงษ์ตุ้ย w
21th0203XUT181bอัครเดช บุญปลื้ม L
22th6401XUSJ65aนภสร F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0301XSA130dก้อง F
2Th4307XSA585bไตรภพ ภูตีนผา L
3TH0112XSA9C2bพรรภษา แก่นมี F
4tH2701XSA0E7aภาณุวิชญ์ การินทร์ L
5TH6102XSACE9dจำรูญ แซ่ลี L
6Th0111XSA4Y8aปิยมน ท้าวบรรพต L
7tH0304XSA825eสิระสา บูชา w
8tH0402XSABP6bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย F
9TH0506XR6955bมนัสนันท์ ธรรมบวร S
10Th0403XR5YW7Bกิรัตติกานต์ พรมสิทธิ์ S
11tH0147XR7777bปัญญาพร แก้ววิมลรัตน์ F
12th2406XR63A9Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
13tH0107XR7AT5Aเบลินดา โครส L
14th0147XR6FH6cK.Jessica L
15TH0206XR6QV8Bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
16tH0401XR6JN6Hรชต นามสวัสดิ์ F
17TH6104XR7E24Kสุวรรณี สมจุ้ย F
18th1305XR74A2Aวานนท์ ยินดี F
19Th5601XR7933mสุธินันท์ บัวเหลา (ดีม)​ L
20TH0301XR7262Gวราภรณ์ นิ่มนวล L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th2606XNDNT6lนิฎฐกา สุภาผล w
2EH429652741THอารีรัตน์ ไชยคำ (Shopee)
3th7302XMD1C8Dมนชนก ทองชู S
4EH429654478THนฤสรณ์ นุธรรมโชติ (Shopee)
5Th2001XMCWJ1Dปกแก้ว นวลคล้ำ L
6Th0201XME2D1cวุฒิพงษ์ คณาดี L
7TH0141XMDCS9cพิมพ์พิศา ยลประสงค์

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0203XJ69P8aภูมิวรพล พรรัตนพันธุ์ W
2tH2701XJ6V99bบุญสิตา รอดพรม L
3tH4303XJ66C8Dพรกัลยา อุดมรัตน์ W
4TH3113XJ6J58Aจิรายุ ศรีปัด W
5Th4307XJ6MY9Bไตรภพ ภูตีนผา L
6TH2718XJ71D7Aเดียร์ F
7th3106XJ6T11cวิภาพร ภูริวงค์ L
8th0106XJ6QG1dรัฐภูมิ พิลา L
9Th3715XJ6FS4Fอรทัย บุตรฉิม F
10Th5702XJ6D30Hศุภกิจ ทองเจือ F
11EH429651879THPrakash Grg (Shopee)
12Th0102XGSR33Cนารีนาฎ จงสีหา L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9-10 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH5806XEDK69aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
2Th4903XEDDA7Iบุญฑริกา ศรีชัย F
3th4318XCVKT0eวรเดช ไชยคำภา L
4th3807XCVPF7aศศินา อุปัฒชาย์ F
5th6401XCVJF5Nพนิตสุภา คงช่วย L
6tH4720XCVFM2Aคุณสุทธิ​วัฒน์​ กูนโน​ L
7EH429650737THฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ (Shopee)
8EH429650745THปานตะวัน สุภาพ (Shopee)
9Th6210XCUUX6dนัทธพงศ์ ยาอ่อน L
10Th0301XCVPP0Bพีรพัฒน์ จันทโรตถิผล F
11tH5906XCV490aคุณบิลลา F
12TH1407XCV1W2Dธีรพล จันทร์หอมหวล F
13tH4512XCV7F0dธนากรณ์ พ่อแก้ว F
14TH4509XCUR82aคุณบุ๋มบิ๋ม F
15TH6101XCVEW1aคุณรัฐธรรมนูญ​ ภักดีโต
16TH3705XCVHT2aอิทธิพล กาบิน L
17TH4707XCVCQ8Cพัชรพล พงษ์สานต์คีรี L
18TH0141XCUZM1cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์
19th4307XCV3B4bจักรภพ ภูตีนผา L
20th1501XCUZG0bเจนจิรา ดีพรม L
21Th3811XCUPV2Dณัฐริกา บุญตามทัน L
22th0128XCUS12Bวรวุฒิ แซ่โซ้ง S
23TH0128XCUKA7aเพ็ชรรัตน์ ดีสุด (พริก) S
24EH429650754THคุณปลวก (Shopee)
25th3901XCUX03gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
26EH429650785THอัฟฟัน มาสอ L
27th2712XCUK18aกมลพรรณ ยูฮารา F
28tH4701XCV8D1dเอกณรินทร์ บุญธรรม F
29th4211X6VQW4hยุพา จันทะศรีใส S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4211X6VQW4hยุพา จันทะศรีใส S
2Th2606X5WFD0lนิฎฐกา สุภาผล w
3th0406X5WP92Hธิติพันธ์ แจ้งแสงทอง F
4Th0511X5WKE9dวิชิตพงษ์ โวหาร L
5th3706X5WRY1jพรสวรรค์ ศรีณรงค์ L
6th4001X600N0Dภัทรพล จีมัง L
7th6501X6E988cธรรมรัตน์ ลาพรร L
8Th4216X6ED53dปฏิญญา เสถียรเขต S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

1tH2401X368J9Eปิยาภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา L
2Th2406X36BH5hวิจิตรา สายป้อง L
3tH6417X36996Bกัญญาณัฐ ศรีชุมพวง L
4TH0306X366P7Dแชมป์ F
5th0143X364A3Aอาภัสรา สมพันธ์แพ S
6EH728356051tHณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)
7Th0206X2B6Z0aภัทธนพล ธรรมเมือง F
8th1908X2BB18Eคุณชุติมา F
9EH728355952THมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ F
10TH0141X2BY74bมานิตา ธรรมนุวัฒ L
11EH728355949THนายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน(IT) (Shopee)
12EH728356003THคัชฑาธัช กิตติอภิชาติ (Shopee)
13EH728355935THมารียา เผือกน้อย (Shopee)
14th2812X2CWY6aธีรเมธ เบ้าพิลา L
15Th0138X2C9P3Bจินตนา การกระสัง F
16th0109X2BCJ6Aศุภเสก ชุมศรี F
17Th0301X2BG49eภานุเดช ฝ่ายสงฆ์ w
18th0142X2B1U7aChard Sujiphinyo w
19Th4205X2CTE4Eภูธเนศ สารพล L
20th4714X2CRV3bกฤษณพงศ์ อุประโจง L
21tH4505X2C096aจเร อุปชิตงาน F
22th0119X2B4P5bดวงกมล ศรีสุข L
23Th0143X2C3A4Aยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
24th0406X2CGA9bพิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th6901WZA1U5Hปวีณา ชุมสงฆ์ S
2EH728355246THสโรชา จันตะคาม (Shopee)
3th3710WYEJN9Aสุขสันต์ พันธ์เทศ L
4th0701WYEJT5aนิชาภา อยู่เจริญ L
5th0906WYENN9Eศุกฤทัย แก้วศรี F
6tH2401WYECD0Aไตรภพ วิทยาลัย F
7th3301WYF0N5iณพวัชร สุขวัฒน์วรากุล w
8Th2403WYEEA8dอัสมา ทรงศิริ F
9TH1506WYEQK1pจิราภรณ์ หิรัญคำ L
10th3705WYDXM8fคุณยุภาพร หอมจู L
11Th2708WYEFV3Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
12th0126WYED24aธารินทร์ F
13Th1507WYE5V0Cธนาภา สุรัตนสัญญา L
14tH3201WYDV99gวิยะดา บุญหล้า F
15th1503WYEND1Vจุฑาสิณี วารีบุตร L
16tH0139WYE9Q7Bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
17EH728355215THวันอิสมะแอ สะมาแห F
18th1506WYE2X6Kสิดาพร ใยระย้า L
19Th1907WYE0W7bรวิวรรณ แดงเจริญ F
20th0136WYDT51aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
21Th1206WYDX16bปุญญิสา พ่วงเครือ L
22Th0102WYDSC8Cเจมส์ S
23TH1003WYDN08eอมฤต​ ปลอดห่วง​ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0105WVGH33cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
2TH0203WVGNU2eรุ่งทิวา ศิรินัย S
3EH728355042THมนพร (ร้านช่างตรี) #Shopee
4EH728355039THทิพย์สุดา สัมมาพจน์ (Shopee)
5Th6417WUB3X1bณัฐพล อิ้วสู L
6tH0143WUM0Y8aยุทธิชัย รวินท์บุญญา L
7th0124WUJKH1Cปวริศว์ เกิดปัญญา L
8tH2403WUKKG1Hคุณสันติ กรทักษ์
9tH4412WUK2C3cสุภาวดี จันทะดี L
10tH5401WUKT23cคุณนวรัตน์ ยะแสง
11tH2102WUM7E1Bณัฐชนน มาลัยจิตร F
12Th1305WUN9Y7gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
13TH2002WUNYS5Fรสสุคนธ์ จันทวงศ์ F
14tH5906WUMHF7hปวีณ์ธิดา พงษ์สานต์คีรี L
15th0127WUMXF8Cคุณธีระ บุญชู ( ไปร์ท )
16th4203WUK458Aธนพล นามสิงห์ F
17TH4912WUJXH0aอติรุจ ทิพมโนวรรณ F
18TH6417WUM2R7dพรณิพา ดวงแก้ว L
19TH4801WUJ713oคุณณัฏฐ์วรัชญ์ วงค์ชิระนันท์ L
20th6203WUG9A0gพงษ์ศธร จักขุจันทร์ F
21EH728365464THจารุวัลย์ เป้าปาน (Shopee)
22tH1601WUNEM6oวรภัทร เเซ่ลี W
23TH4315WUFSJ2bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
24TH1601WUFUP7aธัญพัฒน์ โซวเจริญสุข L
25th3123WUG6S4Bคุณรัฐภูมิ ลีลาศ
26TH3201WUNM72aวัลลภา จินตชาติ L
27th3502WUP1P9eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์​ S
28tH0122WUMQK9Aวริยา คำศรี F
29Th2606WUMNP7lนิฎฐกา สุภาผล w
30th0124WUNWR7Aคฑาวุธ รุ่งโรจน์ธีระ L
31tH0103WUHYA9Bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
32TH2504WUG1E2fสามเณรระพีพัฒน์ ปิ่นน้อย L
33Th3101WUHVM8eพรรณ์พษา โสดามรรค w
34tH0203WUMAK0eสรณ์ปชาบดี สาลีผล (คุณพลอย ) F
35th2704WUJ9X4aฐิติชญา ไชยพารา F
36Th6401WUMTU7jอารีน่า เลิดวงหัต F
37tH4710WUNQC1Gบัณฑิตา เป็งจันทร์ L
38EH728365504THมูหัมหมัดไอดี ดอเลาะ L
39TH6507WUHQT3aจันทกานต์ ส่งบุญ w
40th0201WUMEE2eเกรียงไกร ใบกว้าง F
41tH3901WUN3G2Kศิริมล โพธิ์ลอด w
42th1506WUHJM2Hณารตา ทองประไพ L
43TH3001WWR288Eธีรภัทรณ?ตรีสั้นต
44THO127WWR5W6Aลำใย

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th2701WRDS34Kขนิษฐา แหลมจริง F
2tH0147WRDUS9cปฏิภาณ รุจิโรจน์วงศ์ L
3tH0103WRDTV7cบานเย็น จันทร์สาย L
4Th0304WRDXX9Gกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
5th4201WRDPJ2lศิราวรรณ โคตเสนา W
6th4901WRDYG5fศุภวัฒน์ อทะวงค์ w
7TH4104WRE215Fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
8tH4203WRGF39Gศิริวิมล สืบสำราญ F
9Th7301WRD760Aอภิชัย โตสุจริตธรรม L
10Th2106WRDD11bธวัชชัย รัศมี L
11tH6805WRDCT3aมาลินี F
12Th0203WRDHR9Aวรพล ขันทะบุตร F
13Th2007WRDKK9Gอมรเทพ ประมาณ W
14TH6101WRDGB0fเมธัส ยมเกิด L
15th5609WRD601dคุณณัฐภัทร ผลพงษ์
16tH0406WRFUU0Cขวัญเมือง ผลพงษ์ F
17th3901WRGBM5Mยุพิน ใจมั่น L
18tH0402WRG7V7aสุชาวดี เศรษโฐ L
19TH6409WRGMD2aณัฏฐพล บัวคง L
20TH1701WRG1D1Jวริทธิ์ธร เกิดแก้ว F
21th5215WRG9C7aสิรภพ รุ่งเรือง L
22Th2708WRFXY4Lเสฏฐีรัตน์ ศิริโชคโภคี F
23tH2727WRHRE9Dลำไพ ปะทักขินัง w
24th2102WRG443bคุณโชติกา อารีย์ชน L
25th0206WRGWM5Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
26tH0144WRGHU4aกรวรรณ สุทินเผือก W
27TH0101WRGTT4aคุณทิพย์สุดา ศรีชมภู
28tH3804WRH765iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
29Th0402WRH5T5Aดนัย เขียวหวาน w
30th0147WRMM37Bโสภิดา คนหมั่น w
31Th6306WRH436Eรุ่งธิวา เจริญรักษา W
32TH2702WRH1C7Lกิตติพศ นาสมปอง W
33tH0503WRG037iพรรณทิกา สุนทรานนท์ F
34th4505WRGEA4kเพียงขวัญ บ้งชมโพธิ์ F
35tH3901WRGPB4Bพัชรินทร์ โพนพุฒ w
36Th6801WRGVZ5bนลพรรณ ระประเสริฐ W
37th7007WRGST3jสโรชา บุญเชิด W
38TH5901WRGZ42Iวิศรุต W
39th0134WRHCU7aธีรวัสส์ อิ่มด้วง W
40EH728366439THสุริยาวุฒิ สุเทวี (Shopee)
41EH728366442THอรณิชา เล็กรัตน์ (ตาล) #Shopee
42tH0301WQCQD6bรวินท์นิภา เรียงเพชร W
43Th4101WQCGM8Nคุณปรีดา สีสาวงค์ F
44Th2101WQCJK0nคุณ อัครพงษ์ บุญมาวงศ์
45TH2003WQCM54bคุณกานต์สินี บุญนุกูล L
46TH0203WQCE99Eอารียา โคตรหานาม L
47th7111WQCNW7Aภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ
48TH6401WS46Q8Jนนทกิจบันชา
49TH2101WS4BZ6Bแทนคุณคง มน闍

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH3705WN6SK6fภัคพล สนคมิ L
2Th3304WN66S6cชลสิทธิ์ ศิริ L
3TH6902WN6FX4eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
4TH1407WN6QJ5Dธีรพล จันทร์หอมหวล F
5TH0142WN6VF9Cณภัทร หมื่นแผงวารี L
6th2101WN6YU3aสิรินทร์รัตน์ แจ้งสว่าง L
7th2010WN5UT3Aจักรกฤษณ์ อีสา L
8Th5906WN7B56Aดลยา แสนทน L
9th3406WN7440Cวรเวช ภากพรม L
10tH7304WN7701bอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน L
11th2806WN6N34bรัตนาวดี โคตภูธร L
12TH7710WN5UX9Aฉวี แสงแก้ว L
13th6416WN61W5Eรณจิตร ฤทธิ์บูรณ์ L
14TH4903WN5QR2Aน้องดา F
15th2003WKEY83bสุภรัตน์ เมฆวรุณ L
16EH728369758THฮูซาน วามะ L
17Th6701WKDNN5Gชยุตพงศ์ ชุมทอง L
18tH0402WKFCM4aจิดาภา ลออวงศ์ L
19th0124WKEJ10Cคุณสินธวัฒน์ สินธนบดี F
20Th0306WKE174bณัฐวุฒิ ขุนทอง F
21tH2001WKEF29Eศุภโชค เทมา L
22Th0116WKDG34bนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล F
23tH4408WKFAF4Aสรวีร์ จันทร์โอเอี่ยม L
24TH3604WKE998bคุณธนวัฒน์ แสนนาม L
25th2701WKECM8Tปกรณ์ พิมสร L
26th3106WKDDD0bนพรัตน์ บุญช่วย L
27TH7111WKDRD8iชนัญชิดา บุบผา L
28th3803WKE5W8Eบัณฑิต​า​ ธัญ​ญ​วาลย์ F
29Th4501WKDAU7Nจักรพรรดิ ผลถวิล L
30tH0304WKDJE6bสุพัขฌาย์ ไชยหาวงษ์ L
31TH4714WKEM46lณัฐกฤตา ตาก๋า (มายโฮม อพาทเม้นท์ ห้อง 404) L
32TH1009WKE3N5Hปฏิภาณ ไวยกรรณ์ S
33EH728369727THธนาชัย ดวงใหญ่ (Shopee)
34EH728369713THสโรชา จันตะคาม (Shopee)
35EH728369744THอัมพรรัตน์ ศรีพิทักษ์ (Shopee)
36EH728369700THภูธกานต์ ฤทธิ์หนู (Shopee)
37Th5401WKF7C0eสุพัตรา โสภาคะยัง S
38Th0204WKF4X3Bอธิเทพ รองสวัสดิ์ S
39EH728369695THรัชฎา จันต๊ะนาเขต (Shopee)
40EH728369656THเกริกพล คำปัน (Shopee)
41tH4412WKDTA4cสุภาวดี  จันทะดี L
42TH6104WKF2H1aนิภา​ เกตุโต S
43EH728369735THภานุวัฒน์ ชื่นจันทร์ (Shopee)
44EH728369761THแพรวไพลิน บุญเพศ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH728399508THสุกลวิชญ์ อ่าวลึกเหนือ (shopee)
2EH728399410THคุณอนัญลักษณ์
3th0706VV3A13Vน​ภัสกร​ นวลมิ่งกิรติ L
4TH6703VV3FB0Bคุณมงคล ดำสุวรรณ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th1308VSNH77HWatsavee Sakreaungngam
2th0206VSN0J8Bคุณสิริภา ศรีทอง F
3TH6805VSMW61Aมาลินี F
4Th2004VSN6E4hวาสนา แตงกูล L
5th4801VSN8M0Jจักรกริช พงษ์ดา L
6th0301VSMT19dสุภิเดช ฝามี L
7tH0138VSNC57bจินตนา การกระสัง F
8EH728372108THนายณัฐพงษ์ สุขหนุน (Shopee)
9EH728372099THตฤณ ไชยรัชต์ (shopee)
10EH728372068THนางพรพรรณ ทองตัน (shopee)
11th2007VRRXM0gชลลดา แสงมา(ฟ้า) S
12TH3901VRS4Z1Bชวนพิศ เพรงมา
13tH0138VRS6X6Aฉัตรทิรา ยอมเจริญ L
14th1103VRS394gอรรถกร เอื้อจิตร F
15tH0119VRS336bสุกฤษฏิ์ อ้อยงามชัย W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th5607VPBYA4eอชิรญา เศษวารี F
2Th3503VPCA16iเอกราช หัตถประนิต L
3tH3201VPBNW7dกิริยา เที่ยงแท้ L
4th2604VPCCK5dขวัญฤทัยรัตน์ ยอดมา F
5th0138VPBQX4Aนัทธพงศ์ โสภณ F
6Th3022VPBUJ6fอุษามณี ดอกดวง L
7th0201VNE2P3Bณัฐนิชา สุพันธ์ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2501VJUD50aศุกร์วนา ทรงศรี F
2tH2506VJU5M7Dสมบัติ แก้มสายทอง L
3TH4801VJUBR0mคุณณัฐ​ชัย​ ศรี​จัน​ตา​ L
4tH5806VJU2B7Aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
5th3204VJTYV4fศิริวรรณ สายสิงห์ L
6TH5601VJTXP7Fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
7th1908VJTWZ1eคุณชุติมา F
8TH0403VJU8K7aฐปริน สุเดชะ L
9TH4210VJU378kรัตนา คำมะเรียง L
10Th7301VJ21P7Aสิตา​ มาน้อย S
11TH7405VJ1VF2Cอรทัย ยิ่งดำนุ่น (ฺB)
12TH1501VJ21N6eพิมพ์พิชชา รุ่งเรือง S
13EH728371297THวานนท์ บุญโยธา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH0103VFRVP2bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
2tH2505VFRQ26Aสามเณรระพีพัฒน์ ปิ่นน้อย L
3tH2206VFS6N6Aกัญชพร จันทวงศ์ L
4Th0103VFRY82Aจตุภูมิ พูดขุนทด L
5TH1308VFS4D4Lวัชรพล มากศรี L
6TH1206VFSJ48bปุญญิสา พ่วงเครือ L
7Th1003VFS162pปิยะ บุตรคำ F
8Th2404VFSH30aคุณนครินทร์ กระจ่างศรี L
9Th2201VET6Y9dอรัญญา สกลไชย F
10Th3701VET549eอัศรา วงษ์สองคอน S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0203VCD168Eอารียา โคตรหานาม L
2Th6101VCD628Fเมธัส ยมเกิด L
3Th0402VCDDY4fสุรพล พลับชิด L
4tH4705VCDD09dคุณทัตพิชา ทองประศรี
5th0306VCDJR7CPoramet Arjvirai F
6Th3901VCCYM6Dคุณ อนุรักษ์ อาเดช
7th2606VCD2J2Gคุณกรินทร์ สามล
8th2105VCF306fณัชนิชา มาตรโห้ W
9tH1407VCDBH7aอนุกูล ภู่พวง F
10th6101VCD8P3fธารินี เหล่ามงคล W
11TH0302VCDA74cเมฆ เลี้ยงสอน F
12tH2602VCD7K9cพาทินธิดา เกตุดี L
13Th0201VCGM04fอิทธิพงษ์ แสนศรี L
14th1602VCFQK4bเฟิร์น L
15tH2101VCGGV2Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
16Th0701VCEJV6cชลดา แก้วมะณี F
17EH728387080THณัฐชนน จูฑะเศรษฐ์ (Shopee)
18Th1201VCFKF9Aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
19th0120VCFAS2bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
20Th0306VCEQT9Dมนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง L
21TH3715VCGDT6fอรทัย บุตรฉิม F
22EH728387076THคุณอุสมาน ยูโซ๊ะ L
23Th0120VCEZZ0Cคุณชัยธวัช จันทะพันธ์ F
24TH7509VCF613rลีละห์ สือแม F
25EH728377555THภูธกานต์ ฤทธิ์หนู (Shopee)
26EH728377547THสุมาลี ประทุมทอง (Shopee)
27EH728377533THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)
28th2210VBJ2U2bกมลลักษณ์ บุญทิน w
29tH0402VBKY26bชัยสิทธิ์ วิฤทธิ์ชัย F
30th0151VBK4G4Aยศกร บุญมั่น F
31th2914VBKST7Cน้ำฝน เจริญยิ่ง F
32Th6412VBKQ03oโชคดี รักงาม L
33Th3303VBK944Hวศิน ดอกแก้ว L
34tH1905VBKJ78Bเฉลิมชัย น้อยคำนึง

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0204V5RBG1Oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
2Th0111V5RED3bกฤษดากร พลพรหม L
3th3901V5RH59mยุพิน ใจมั่น L
4Th4904V5R8N0dเพ็ญเพชร จุมปูฟู L
5TH4307V5RDr6Bจักรภพ ภูตีนผา L
6Th0206V5R6U4bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
7tH5906V5RB16bโรจนศักดิ์ ไชโย L
8tH0144V5R876Aกรวรรณ สุทินเผือก W
9TH7703V5RFG3fอัฟฟัน มาสอ W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH728377025THวิภาดา ปาทา (Shopee)
2tH2009V1WMP5Aพัสกร เจริญสุข F
3tH0205V1WW34Bชินวุธ สารศิริ F
4tH0306V1WP31Jญาดา รอดภู่ L
5tH4201V1X1F6Aนราศักดิ์ ศรีอาราม L
6tH2701V1X3H6kขนิษฐา แหลมจริง F
7th0205V1WJB7eคุณวรพจน์ ศรีใส L
8tH7111V1WU15Dสุรมิศ บุญสม W
9TH7004V1WRW4mฉัตรชัย แก้วสุขสี L
10th0148V1X075aอัษฎาวุธ อุปการดี L
11th1104V1WYH4Cศิริกุล สมใจนึก S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH3006UZMJK8dสิริวิมล ไชยภา F
2TH3101UZMNP7aธีรภัทร พวงเพชร L
3Th0402UZM9H9aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
4th0903UZMVN4aธนพล ศรีนาค F
5tH2708UZMDA1Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
6Th2701UYPDX0sวรรณภัทร มะธิมะตุ S
7th0701UYP586Dณัฐธิดา เทียมวัน S
8TH6101UYNTV1Fนพดล พรมวังขวา W
9tH5906UYN7D0Aคุณบิลลา F
10th0134UYN9T7aศศิธร เทพทอง F
11th1203UYPKV4Hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
12TH1505UYNGZ7Aประเวช เฉลิมกลิ่น L
13TH7115UYNQC0dคุณฤทธิกร​ จันวัฒนะ​
14th0136UYP170aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
15EH728384344THธนากร อาสนเวช (Shopee)
  1. หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th6001UWDJS8fกมลรัตน์​ เขาค่าย L
2tH2001UWDGG9dทินภัทร มากผล L
3EH728383777THลีละห์ สือแม F
4th2101UWD5F9cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
5TH4911UWD1V0cรัชนก ปันใย L
6EH728383732THวันอิสมะแอ สะมาแห F
7tH0306UWCZJ7Dแชมป์ F
8TH1204UWDB50nชัชวาล วรเวช F
9th0206UWCS77bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
10Th2502UWD3J6jภคมณ วักจันทร์ S
11EH728383940THภควัต กล้าหาญ (Shopee)
12th2007UVCM50Eพงศธร พิมดี S
13EH728397590THเชษฐา ทองจีน S
14th6208UVEBG8Aศศิธร เลี้ยงประเสริฐ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563

1tH0303USZZB7Aวีระชาติ จำเริญสุข W
2Th3801USWGN4aคุณลภาวรรณ ทิตะนนท์
3TH3601USWC83Mพิพัฒน์ เลิศบุญแก้ว L
4tH4501USWQA8Aโตโต้ F
5tH0117USWNK9bจุฬามณีพร รินทร F
6th2203USWA28Gหทัยรัชย์ ไชยวิศาลธนนาถ F
7EH728397008THมูฮัมหมัดซาฟี สะนิ F
8Th1004USVXA1Bสุกัญญา ฉิมยาม F
9TH3113USW7H9Gชินดนัย ธนงค์ L
10tH3801USW5C8Lภัคพล สนคมิ L
11Th2506USW207Dกิตติ กองมาย F
12TH1003USWCM3eอมฤต​ ปลอดห่วง S
13Th0147USW002Aณิชกานต์ ชลิตพิบูลย์ S
14TH2005URUEN9Iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th1506UP08E3Jรุ่ง​นภา​ เชี่ยวปัญญา​นันท์ FB
2th6701UNZZQ3Gชยุตพงศ์ ชุมทอง L
3th5906UP0404Aดลยา แสนทน L
4TH1401UMUYA0Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
5TH6101UMVCK0oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
6Th0108UMUU07aอัครพร เกตุแก้ว L
7Th0107UMTMG3Aจรรยา F
8TH5707UMTZC0aภัคพล จำนงภักดี F
9tH0406UMU235Dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
10th2001UMVN78dปกแก้ว นวลคล้ำ L
11th0105UMVGR9eอารีรัตน์ ไชยคำ L
12TH6005UMUGP6Gรังสรรค์ ละม้าย L
13tH0203UMVFR5bจิดาภา รัตนศรีหา L
14tH3001UMTS05bเกศกานดา รัตนดิษฐ์ L
15th7110UMVAN9Fนัทดาว มู่สา F
16tH2007UMUK44Hคุณอนันต์ไชย เจริญสุวรรณะ
17TH6409UMVEU9aณัฏฐพล บัวคง L
18TH1906UMUZS2cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
19th3201UMUBR0Aวัลลภา จินตชาติ L
20th3807UMV8M1aศศินา อุปัฒชาย์ F
21TH6409UMU9S1Bคุณพิมพ์ชนก คงช่วย
22Th0206UMU6J6Bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
23Th4501UMTUN1aสุกัญญา แซ่หว้า F
24TH1303UMVKT9Eชลิตา ศรีคำยงค์ W
25th1902UMV5J5bสุดารัตน์ ยอดยิ่ง F
26Th0105UMU492dรชนีกร ติแก้ว W
27tH4705UMV3M2bพิมทรัพย์ ชูรัศมี FB
28th0204UMVQT6Cภานุพงศ์ จี่กลาง S
29EH728396033THคุณไนส์ (Shopee)
30EH72839604THศิราวิชญ์ กิตติทรัพย์เจริญ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH728394960THเกริกพล คำปัน (Shopee)
2TH3014U95RP1dสหกิจ ภิรมกิจ W
3Th4301U96376cปิติพงษ์ ภูสิงหา F
4Th0121U97KH9Aจิระพงศ์​ ศิริทาทับ L
5tH0114UAB9D7eณัฐิกา มาลี
6tH3306U96D16Bครีม ร้านติมอร์ ทอเงิน L
7th2820U95UC9aพิมพ์ลภัส ธรรมวงษ์ L
8EH728395038THคุณเจนจิรา ผลวิเศษสิทธิ์ (Shopee)
9TH0111U94W74Bนางน้อย F
10th3712U981V6aกรรณิกา สาบุตดี L
11TH4406UAAGN8Aนิตยาสมระ กา ศ

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th6208U71KQ7cสุรินทร์ ดอนเย็นไพร F
2th4718U71D83aนภารัตน์​ จะดา F
3th5605U71H57Lปิยะธิดา ยิ้มจู(แอน)
4TH0150U71C27Bจำรัส เวียงคำ W
5TH2707U719J7Aคุณสุรชัย​ ขาวกระโทก L
6TH0143U71ET9Aอาริยา ศรีแสง S
7EH728394559THเน็ก (Shopee)
8Th2710U6BSZ1Fกันยา เฉลียวปรุ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2106U45FU4eวิศุทธิพงศ์ คำข่อง F
2tH0139U3ESN7fมณีรัตน์ ทองทัพ (คลังสินค้า)โทร 606 F
3tH2602U3EHN6Cพาทินธิดา เกตุดี L
4tH0138U3EGY9aนัทธพงศ์ โสภณ F
5TH0205U3EQF3bจันทกานต์ บุญนาค L
6Th3301U3EMD0Aปริฉัตร ราชชมภู (น้ำใส) F
7Th3110U3EES3Fศุภกิจ ทันธิมา F
8Th2406U3EDC5Gปณิฎฐา ลาวัลย์กูล W
9Th0203U3EC00Dสังคม มินตา W
10TH7111U3E951aคุณภาคภุมิ จันทร์วีระยุทธ F
11tH0204U3EQF0bอธิเทพ รองสวัสดิ์ S
12TH0203U3EJZ9Eรุ่งทิวา ศิรินัย S
13tH2007U3EFF9Cจิตตา ชัยเวทย์ S
14TH0112U3E7W7aจุฑามาศ คำศรี L
15th0206U3E685bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
16tH0206U3E805aมยุรา เวทมนต์ L
17th0103U3E9Z4bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th1409U191P2eวัชพงษ์ ธรรมจารี L
2Th1701U16564jวริทธิ์ธร เกิดแก้ว F
3th2007U18Z79Cวีรวัฒน์ จันตอ F
4th0203U18WM2Aคุณ วรพล ขันทะบุตร
5TH1602U18986bพรนภา กะจา(บัญชี)
6tH1506U185J1pจิราภรณ์ หิรัญคำ L
7TH2506U18T43gน้ำทิพย์ วีระพันธ์ F
8Th1505U168V8Oอิทศรินทร์ สารอินทร์ F
9tH0141U17Y59cคุณพิมพ์พิศา ยลประสงค์
10Th6101U18G26Aอัญชิสา สังข์ทอง F
11th0201U18080Bณัฐนิชา สุพันธ์ W
12tH2007U18BW3Gอมรเทพ ประมาณ W
13tH6901U17UW9hปวีณา ชุมสงฆ์ S
14TH3001U18P67Gคุณอรุณี สุนันท์ S
15th5403U0FD23cปวีณา ไกรทองศรี S
16tH1404U0FHG8Bนภัสนันท์ ธนกุลศิริวัฒน์ L
17th0304U0FFQ7bอัษฎาวุธ ปูเต๊ะ L
18Th0206U0DTR6Aภัทธนพล ธรรมเมือง F
19TH4501U0DQ91nจักรพรรดิ ผลถวิล L
20TH5215U0FJ58Aสิรภพ รุ่งเรือง L
21tH3101U0F3M2cประกิจ ผลแก้ว(พ่อรับของแทนนะคับ)
22th0126U0F7T9aธารินทร์ F
23th2406U0F9E4H วิจิตรา สายป้อง L
24TH6203U0F800gพงษ์ศธร จักขุจันทร์ F
25Th0301U0FAN7Iกนกเนตร 
26TH1501U0FBR8b ณัฐกิตติ์ ปฐมพงศกรกุล L
27th1011U0DHP4aเจษฎา จีนบุญ F
28tH3701U0FEH7eอัศรา วงษ์สองคอน S
29TH3901U0ER95Gพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ L
30tH6304U0F037fพิชชาภา ทองสิทธิ์ L
31Th1407U0DCM0Dธีรพล จันทร์หอมหวล F
32tH6001U0D2P9Fน้อย​ สารบุญมา L
33TH0402U0D9Q5dนิตยา ธรรมนาม F
34th0106TY8UP8Dรัฐภูมิ พิลา L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 4-5-6 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0106TY8UP8Dรัฐภูมิ พิลา L
2TH1409TY7JC8Cสุปราณี จันทร์น้อย F
3Th2201TY72P9gร้านploypailinธัญญาพร ศิริกูล L
4th2004TY7DC8Bธนพร อุสาพรหม L
5Th0202TY7QD7eสุรไชย ยิ่งยงค์ L
6TH0119TYB8T0bอมรรัตน์ ชิตรัตน์ L
7Th6901TY9DK8Dธีรศักดิ์​ วงศ์เดช
8tH2106TYBT25Bณิชาภัทร เสมามิ่ง F
9th5601TYBFX0Mสุธินันท์ บัวเหลา (ดีม)​ L
10th0122TY6J86aพิทวัส สีเลา L
11th6102TYAT33Bสหฤทธิ์ คุ้มวงษ์ 0646654874 F
12Th0138TYA8B9Bจินตนา การกระสัง F
13tH0139TY7MK1fอัตพล วงศรีลา F
14th0301TY9ZU8Bพีรพัฒน์ จันทโรตถิผล F
15tH5405TY82G7Cภราดร สุภาวงค์ L
16Th2506TY9PN4Aคุณวาสนา เกิดมั่น
17Th4211TY7SK2aอภิชาติ เสาสูงยาง F
18TH2604TY95R6Cจตุพร มีบุญญา F
19th0123TYAZY9dขนิษฐา ใจสุวรรณ์ F
20tH1305TY8ZC8Gภาณุพงศ์ พรมชาติ F
21TH5802TYAC51aภูริดา กายสิทธิ์ W
22Th0402TYA2F1Aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
23tH0131TY7FH4Aธนพงษ์ แสงเกาะ W
24th4307TYAKG2bสิทธิศักดิ์ สุทธิบุตร
25th1101TY8079mร้อยตะวัน นวะนิตย์ W
26TH0306TY6T87Aณัฐวัฒน์ ศรีสำราญ W
27th1601TY8JQ0oวรภัทร เเซ่ลี W
28Th6801TYBV80bนลพรรณ ระประเสริฐ W
29EH728382025THนภาพร วังหอม (Shopee)
30th3101TY6WJ0Aอพัชรา หอมชื่น W
31Th0102TYC7A2Aธนกฤติ สําเเดงชัย W
32Th0901TY6Z85cอัญมณี แก้วเทศ W
33th2801TYA564nประสิทธิ์ ชะเมรัมย์ W
34Th5601TY98T6mภูษณิศา​ สาเลิศ W
35TH3101TYBQ99Aรัฐภูมิ พรมบุตร W
36TH6606TYBM79aณัฐฑิการ์ พลรบ W
37TH1210TY6N09aชัญญ์ญาณ์ สว่างประเสริฐ W
38tH2106TY86P6aณปภัช โคตรจุลย์ W
39th0203TY92S0dธรรมรักษ์ ดอนไธสง W
40tH2001TY78F6Gอนุพงษ์ สุขจิตร F
41tH0401TX1JQ6Lหวาน S
42th0127TX1Q89Dกำพล สุธารสวัชราธร S
43EH728353789THนายณัฐพงษ์ สุขหนุน (Shopee)
44tH0204TX1MR9Cภานุพงศ์ จี่กลาง S
45EH728353829THพิทักษ์พล ลอมะณี S
46th3502TX1VX4Eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์ S
47EH728354055THลัดดา โปร่งฟ้า (Shopee)
48EH728353775THวารินทร์ แวงวรรณ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH7304TP3JJ2Bอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน L
2TH1801TP3NY6hศุภกานต์ เรืองรัตนวัฒน์ L
3tH6101TP3VG7Nวรุณ เคราะห์ดี L
4TH2101TP3V05cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
5tH1206TP3M94fพีรพล ชัยสุวรรณเกษร F
6TH0906TP3RC3eศุกฤทัย แก้วศรี F
7tH0105TP3T37Bเสาวนีย์ เลิศวิเศษกุล F
8EH728391994THวิกานดา สุภัทรากร F
9th0105TP3HW5Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
10tH2401TP3FM9aWoropol wnichayakornchai
11TH2702TP3XF6lกิตติพศ นาสมปอง W
12TH4701TP3DV1eสุทธิดา โยวะราช W
13tH2101TP3R76mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
14th5806TP38A6Aพิมพ์ภัทร ศรีหิรัญญะกุล F
15tH3910TP33Z1cนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
16Th3702TP3GX2fสหบดี ศรีเศษ L
17tH0511TP3BQ2Aพิชชาภา เงินบุญคง s
18EH728391963THเบญจวรรณ วงศ์สายัณห์ (Shopee)
19EH728352868THชลสิทธิ์ ตุมอญ (Shopee)
20tH0121TNMQD2aปุริมาศ สุคนธประทีป S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2007TK7UR4dศิริพร วงศ์ษา L
2tH0206TK70T9Bคุณสิริภา ศรีทอง F
3TH6902TK7Q68eคุณพลอยชมพู ธนัตวรานนท์ L 0857975451
4tH1506TK85J1Fอรุษ คุ้มภัย FB
5TH1501TK75W5gพัชรพล เดชศิริ W
6EH728352545THคุณศศิธร รู้แผน (Shopee)
7TH4601TJFTU6cมัลลิกา จรัสทอง S
8Th6702TJFVX4Aณัฐพงษ์ สุขแดง S
9EH728352240THสรรเสริญ ปั่นทรัพย์ (Shopee)
10TH5901TJDVB5iวิศรุต W
11tH0149TJDA63aพรรณา ชันพรมมา F
12th0121TJFBH6aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
13TH2812TJG389aธีรเมธ เบ้าพิลา L
14Th0203TJG120Aคุณนุติ สิงคำมุง 0841057564
15Th4210TJFYM4Kพรพรรณ รัตนวรรณ L
16Th6005TJEFU3fสุดารัตน์ สุขสวัสดิ์ S
17tH1602TJF8M1BK.พรนภา กะจา(บัญชี) S
18tH0148TJF4A5Aพัชรภา พ่อค้า S
19Th4714TJEH55Lคุณณัฐกฤตา ตาก๋า
20TH4201TJENP7Lศิราวรรณ โคตเสนา W
21tH6305TJFS76fแพรวา แซ่โต๋ว L
22TH2708TJFPR8Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
23TH3106TJFHA7bนพรัตน์ บุญช่วย L
24Th4701TJDTZ8dเงิน จ่าหลิ่ง W
25th0204TJEDV5gศรราม สันดอน W
26tH0401TJF6F6Nศิริรัตน์ พลภักดี L
27TH6409TJE4C2Dรุ่งฤดี สายสวาสดิ์ W
28tH1804TJE1Z8Aสิริชัย ขาวคง W
29TH4901TJDZU8Pไชยวัฒน์ ปันทิพย์ W
30TH2701TJEKC4Bบุญสิตา รอดพรม L
31Th0142TJEB00cณภัทร หมื่นแผงวารี W
32Th3901TJE661Mยุพิน ใจมั่น L
33TH2106TJD668Eไพวรรณ สุขหนา L
34th4210TJD7H1Gพาณุเดช คำหอม F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th4705TG3DV5Bพิมทรัพย์ ชูรัศมี FB
2TH0401TG42R7Fสมศักดิ์ พุ่มพวง(ร.ย.ล.)
3TH1805TG4E49Bสุขสันต์ จันทร์นิล L
4Th2101TG3756nคุณอรณิชา เล็กรัตน์
5tH4307TG3GB5bไตรถพ ภูตีนผา L
6tH0138TG3V74Bจินตนา การกระสัง F
7th1104TG3S91Cนิธิพัฒน์​ อุทิศ F
8Th4101TG4079Nคุณปรีดา สีสาวงค์ F
9th0306TG4D76Bณัฐวุฒิ ขุนทอง F
10Th2007TG3PM1Eโอฬาร เหล่าศรีโชค F
11tH2303TG3V33cคุณนัฐพงษ์ สังขพิทักษ์
12Th0203TG3XY1Dวัฒนา กันทะมาลา
13tH2715TG44N3Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
14Th0301TG4Q90Dสุภิเดช ฝามี L
15th0117TG3MK2Bวรินทร​ กองม่วง​ L
16TH2505TG4BB8Aสามเณรระพีพัฒน์ ปิ่นน้อย L
17Th0103TG3AF3cตฤณ กัลยาณลาภ (เฟย) L
18th3508TG47T7Cพรพิมล สิงหา L
19EH728351978THคุณสุพรรณิกา อุดมดี (Shopee)
20EH728351981THคุณขัตติยา พงษจุ้ย (Shopee)
21EH728351553THคุณสาธิยา ขาวสง่า (Shopee)
22EH728351641THปรีชญา นาสูงเนิน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0204TDA1Y5eอุราพร เสริทจันทร์
2EH728351482THนูรฮาฟีนี นิลาโอะ
3tH1505TDA4R9Aกชพรรณ ศรีชูศิลป์
4TH2806TD9X15Bพันธุ์ศักดิ์ ฉัตรทัน
5th6805TD9J21Bพงษ์ศิลป์ อบเชย
6tH2001TD93C8eศุภโชค เทมา L
7TH2601TD9U44Eกิตติพงศ์ ระวังงาน L
8Th0127TD9P28Cธีระ​ บุญชู​  ( ไปร์ท​ )
9Th0128TD9SN8Cกรณ์ดนัย มัยลึกดี
10Th4720TD9FU4Aสุทธิ​วัฒน์​ กูน​โน L
11TH2403TDA8F6dอัสมา ทรงศิริ F
12th0604TD98M1Lณัฐพนธ์ คชวงศ์
13th1206TD9DA9bป.ปิยรัตน์  พ่วงเครือ  หรือ ปุญญิสา  พ่วงเครือ
14TH4701TD9674aจินดารัตน์ ยังผ่อง L
15TH3101TD8Z79Aอรอุมา พิมพ์บุตร w
16Th0402TDB6F9Aศรีสุภา รามาเคน w
17Th4701TDBF00lณัฐพงษ์ สุรินทร์ w
18TH0116TDBJ99bนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล F
19tH1204TDB6P3bพรชนก จรุมเครือ W
20TH0123TDB3Y2aปานทิพย์ แก้วน้ำเงิน (เกดเล็ก)
21TH6401TDBJ35Jอารีน่า เลิดวงหัต F
22TH0137TDBG19cทิพย์สุดา ศรีชมภู F
23th0401TDBAD4mนันทนัช​ วงศ์​วิไล​ลักษณ์ S
24EH728350796THชานิดา ศรีสังข์ (Shopee)
25EH728350782Thศศิธร รู้แผน (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH2601T9C5F2eกิตติพงศ์ ระวังงาน W
2Th1104T9CYN8Cนิธิพัฒน์​ อุทิศ F
3th0306T9CPY6cมนัสนันท์ ยิ่งรุ่งเรือง L
4TH7109T9CJH4Eสุพิทย์ สรเพชร F
5Th2721T9C9G1Aอาทิตยา หลวงอำนาจ L
6tH4303T9CT48eธนกฤต คำควร L
7tH5002T9D9X2Bชินณุพงศ์ เพิ่มขัวจำ L
8Th1310T9DDS7cกนกพิชญ์ รัฐภรณ์ปริพัตร L
9th1903T9CP93Dรัชพล ร่วมชาติ L
10th6601T9C4P0Aน้องใบเฟิร์น L
11TH4310T9DGW8Eอริสา ไทธะนุ L
12tH7308T9DEN5Fศตคุณ ดับพันธ์ F
13tH6804T9CB42gณัฐกมล ศรีวิไล F
14TH0140T9C405aบัญชา มูลตรีปฐม L
15tH0703T9CAH8Jรัตน์ติมา คงสะฐาน S
16tH0701T9CTX7Dณัฐธิดา เทียมวัน S
17EH728349719TH#Shopee ส.ต.ต.ปฏิพล คำขูรู (ข้าราชการตำรวจใหม่)
18EH728349722THนายเจนพิพัทธ์ สิงหรัฐนนทร์ (Shopee)
19Th6303T9C6Z8nศราวุฒิ ใสไหม

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH2107T4WS25Aอรุช เกิดศักดิ์สิทธิ์ L
2Th2001T4WGH3jเกียรติศักดิ์ ประชุมเหล็ก L
3th1805T4U1X4bสุขสันต์ จันทร์นิล L
4th0136T4WQ78Aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
5TH2106T5WJB4Eอานนท์ หลวงสุ F
6Th3401T4WYM8Eอนันต์ แสนเลิง L
7tH2107T4TX84bมนัสนันท์ จันทร์มณี L
8tH1402T4Y1E5Dดวงใจ คันสร w
9th0401T4UX95nศิริรัตน์ พลภักดี w
10th1001T4USR5Dติณณโชค ภูโปร่ง w
11th1908T4TVE0Eชุติมา F
12th0134T4TT98Aมาลินี เชฎฐวาณิชย์ F
13TH0704T5WGJ7Hรวิวรรณ พิมพ์สอน FB
14Th2106T4XEU1bปิญาภรณ์ มงคล F
15th0202T4V0A5dศุภวิชญ์ ทิพพิลา F
16TH0306T5WEW1Bปราณี แซ่ย่าง F
17Th4301T4UMA2Fชบาทิพย์ ภูแสนใบ F
18TH5105T5WCM3Aสุภาพ นิธิเกษมสมบัติ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2820T21SD3Aพิมพ์ลภัส ธรรมวงษ์ L
2th5001T21VU0lพิมพ์วิมล ทรัพย์สุคนธ์ F
3th0503T21SU9bคุณมนตรี อาฒยะพันธ์
4tH6101T21R02Sพรหมสุวรรณ เปียมี F
5TH0120T20N88Bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
6tH2721T21421gชลลดา ยิ่งวงษ์ L
7TH0138T21K09Aนัทธพงศ์ โสภณ F
8EH728349268THภควัต กล้าหาญ (Shopee)
9th0403T20RK6aฐปริน สุเดชะ L
10EH728349254THคุณจักรกริช พงษ์ดา (Shopee)
11th6701T206F1Gชยุตพงศ์ ชุมทอง L
12TH4409T21FW9bวิไลวรรณ มีแสง L
13th0121T21D98aชัยรัตน์ ทองมาลา L
14Th4801T1ZX10Oคุณณัฏฐ์วรัชญ์ วงค์ชิระนันท์ L
15th6805T1ZSZ2B พงษ์ศิลป์ อบเชย L
16TH0304T1YSA5eสุจิตต์ ธีระวาส L
17th0103T209E0bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
18TH0501T1ZCH6dอัญชลี​ นวะพิษ​ W
19TH2702T1ZF16Cแหน พลครบุรี F
20th0802T1YUX3cวิธวินท์ ทับทิม W
21Th2701T1ZHV5kขนิษฐา แหลมจริง F
22Th1601T1YW34j หัสกรณ์ บรมสุข F
23th2409T215C2dชโลธร แสงโชติ F
24EH728346536THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
25tH7106T15UP6ASirima Mamah
26th6210T15T54dนัทธพงศ์ ยาอ่อน L 0863824301

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH1701SZQ655Aปวีณา แสงกฤษ L
2Th2008SZQC99Bอภิรักษ์ พรวนกระโหก L
3TH2701SZQ3N5tปกรณ์ พิมสร L
4TH2101SZPUZ6gวณิชญาภรณ์ ลิขิต L
5Th2002SZPZA8aคุณภูมิพัฒน์ จรูญพันธ์พูนทวี L
6tH2002SZP8A0fรสสุคนธ์ จันทวงศ์ F
7Th2001SZNX24i พลากร แก้วอุดม L
8EH728348523THนายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน(IT) (Shopee)
9tH1506SZPEB3Jรุ่ง​นภา​ เชี่ยวปัญญา​นันท์ FB
10tH0143SZPSA2Aกนกพล สุริยวงศ์แห W
11th0201SZPSN0Jคุณกวินทิพย์ แดงน้อย
12TH2605SZKZ97Fอารีวรรณ งามฤทธิ์ W
13tH0140SZPX36Bสุวรรณภูมิ ชะนะพล W
14tH4214SZPB09Aภาณุพงศ์ คำภูเลิศ W
15th2001SZQAN8dศุภชัย วงษ์ทอง W
16Th6604SZP4C8gอัฐพล สีห้าเเสน W
17Th0139SZM5H0bปาริฉัตร ทรัพย์มา F
18TH4710SZH536Gบัณฑิตา เป็งจันทร์ L
19tH3301SZKDX8Hลูกคิด หมื่นศรีจันทร์ F
20TH5707SYKKW2aญาณกร วงศ์อุปปา S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH7109SWQ0B0aคุณจิดาภา หมัดอ้าดั้ม
2Th0402SWPVA5bน้ำฝน แววนิล S
3th1010SWP1N6Aว่าที่ร.ต.ฤทธิศักดิ์  กุลธราวิทย์ F
4Th0701SW5TY1Aร.อ.กฤษดา ดุเหว่า F
5TH0706SW1XQ5vสุพัตร ยิ้มจันทร์ F
6th7101SW32A0Aรัตนวลี ภักดีไพบูลย์สกุล F
7th2108SWM428aจุฑากรณ์ ปัณกา F
8tH2701SW0VG2Aชัญญานุช โชตินิกร L
9TH5409SW5S11dอลิสา ทองอินทร์(Jai) L
10TH0206SWKMG5b กรรณิการ์​ อุตวงค์ L
11tH6101SW6G22F อิสริยาภรณ์ จินดาทิพย์ L
12TH0117SW2MS2Bรัตติกร อุ่นแก้ว L
13tH4315SW0KG1bปิญาดา สีลาพัฒน์ L
14TH0206SW5UK0A จิรายุ ขวาธิจักร L 0925523570
15TH0203SW5Y27bจิดาภา รัตนศรีหา L
16TH0402SWKSB6aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
17Th1305SW5W05aวานนท์ ยินดี F
18tH1201SWK3T2aเจนจีรา ราษฏร์ดำรง (เเจน) F
19th1401SW6W84Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
20Th1801SW7M57mเอกพล เยื้องกราย W
21EH728347528THรัชฎา จันต๊ะนาเขต (Shopee)
22EH728347412THนายสหัสวรรษ ชนะพันธ์ (Shopee)
23TH4305SW98J5fนราพร หิรัญภิงคา S
24TH2007SW2YH8gอมรเทพ ประมาณ W
25TH1507SW0QU2Cธธิดา เอื้อภราดร W
   

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1tH1601SU2BA5nวรรณศิรินทร์ เจนทร F
2tH5601SU2RX3Fณัฐภัทร ผลพงษ์ F
3TH0206SUD3F9bพัทยา เอี่ยมสมบัติ F
4TH4203SU2CW9gศิริวิมล สืบสำราญ F
5th0148SU2YZ6a สิทธิชัย(E1) โชติเวชชกุล W
6TH1601SU2Q30lภัทรวดี ศรีหนานถ W
7th3301SU2FR8Eสนธยา ทิพย์บุญผล F
8tH5608SU2V80Eจิรัชญา พ่วงดี W
9th2712SU2X21Aวิธวินท์ ทับทิม W
10TH0105SU2PF1Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
11RF082965446THนายสหัสวรรษ ชนะพันธ์ (Shopee)
12EH728344433THอินธุอร ราชธานี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH4307SRF7N1Kอนุชา ทั่งศิริ F
2th0205SRJ639bชินวุธ สารศิริ F
3tH0402SRFFH4AKhun Ratta jim F
4Th4805SRF026aณัฐ​วงษ์​ มะ​โน​จิตต์ F
5TH2201SRHUG1Fไพศาล ส่วนเสน่ห์ F
6th1701SRFPQ4Dนภาพร พาศรี L
7EH728339795THสุทธิราช​ เหมือนทัด F
8TH6303SRHGT3Nศราวุฒิ ใสไหม W
9Th0112SREJX4aพรพัชร สุรินันท์
10tH1801SRFH76qฑิฆัมพร ทรัพย์สิน F
11Th1404SRHQM9Bนภัสนันท์ ธนกุลศิริวัฒน์ W
12TH3803SRJCS4Hณัฐพล ศิริสุทธิ์ L
13tH3701SRJBJ5Aศศิน​ ดอน​ม​ง​คุณ​ W
14tH7007SRH223jสโรชา บุญเชิด W
15tH1906SREVA1cณัฐพล เกตุสุวรรณ F
16Th6801SRHVZ1Dกรรณิการ คงช่วย F
17TH1401SRFKS8Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
18tH0120SRJ4V7Bคุณณัฐวดี ศาลางาม
19Th5405SRJFY1Cภราดร สุภาวงค์ L
20TH6409SRHHU1fหญิง F
21th5607SRF8V5eอชิรญา เศษวารี F
22Th3803SREMW8hณัฐพล ศิริสุทธิ์ L
23th0141SREU12bชิษณุพงศ์ เรืองเจริญ(กา ฟิว) L
24Th0107SRERS5cทิพปภา ไชยปัญญา L
25TH3801SRETN6aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
26th5301SQK026gมะลิวรรณ อรรถประจง S
27Th0704SQKH55aกรวิภา S
28EH728343605THโกเมศ นาวาสมุทร S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH5003SK6MV8Cอลินา ทองคำ L
2TH2715SK6XC1Cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
3tH1502SK6Y23dจริยาภรณ์ คำพลอย L
4Th7003SK6DB1Fพัชรา แดงลาศ W
5th4506SK6AE0Fวชินันท์ พลหาญ L
6tH3718SK6UV8fศิริศักดิ์ ทองทักษ์ F
7tH6301SK6S27kณัฐธิดา เมืองปาก L
8EH728343512THวันอิสมะแอ สะมาแห F
9tH0147SK6JJ7Cคุณมงคล ดำสุวรรณ
10TH6606SK6HE3aณัฐฑิการ์ พลรบ W
11tH4507SK6RZ2eหนึ่งฤทัย หลาทอง W
12tH0151SK6VX1cสิรารมย์ รมย์มณีย์วานิช s
13EH728339098THคุณแพรวไพลิน บุญเพศ (Shopee)
14EH728339107THศุภชัย จงไกรจักร์ (Shopee)
15tH0204SJNUR2bอธิเทพ รองสวัสดิ์ S
16Th0112SJGAZ2Bนนทศักดิ์ วิมาลี F
17Th6308SJG4F5iปรเมศ ศรีจางวาง F
18tH7401SJFBX9kเอกพล ถวิลมาตร L
19TH2008SJNGT6cสุมินตา เกตุเแจ้ L
20TH1310SJN3J2Cกนกพิชญ์ สุขสวัสดิ์ L
21Th4210SJN8B1Lศราวุธ ทิวาพัฒน์ L
22th1801SJH1T5Dนิธินันท์ ฐาปนพลายพงษ์ L
23tH6101SJMF03Oรัฐธรรมนูญ ภักดีโต F
24TH0116SJMUX7bลดาวัลย์ อย่างคุณธรรม F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0105SGK488Aคุณหนึ่ง : 061-561-6242
2TH5407SGJ973Gหนอน’น’ ชา’า’เขียว’ว F
3tH0304SGJ0G0gกัลยารัตน์ ศรีแผ้ว W
4tH7113SGJTF8dสุวภาพ พวงแก้ว F
5tH3201SGJEZ9aวัลลภา จินตชาติ L
6Th2723SGJ6B2cสุจิตรา รัตน์ชุรี L
7tH0306SGKCT6Dพิเชษ เข็มทอง F
8Th2007SGKAM0gอมรเทพ ประมาณ W
9th2004SGK5J7Fธฤดี หุ่นช่างทอง W
10tH1004SGK0R7Bสุกัญญา ฉิมยาม F
11th2501SGJB21Aศุกร์วนา ทรงศรี F
12Th4904SGJWZ7A สรศัก รักษาพล W
13Th6208SGK9A5c สุรินทร์ ดอนเย็น F
14TH3707SFVD99cกัญญาพร อามาตย์ S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2101SD29N0iวาสนา ศรีภิรมย์ F
2th4201SD2664aนราศักดิ์ ศรีอาราม L
3TH5409SD22B0Fคุณไตร่ตรอง​ วณิชย์​ธน​เจริญ
4th0139SD1P56eภาคภูมิ วันเจียม W
5Th0128SD1N65cกรณ์ดนัย มัยลึกดี W
6th0112SD1SB8Bอาทิตย์ เสาร์วัน L
7Th3113SD1WV7gชินดนัย ธนงค์ L
8Th0402SD1UA8dชนากานต์ จันทร์เปล่ง L
9Th0406SD1V48dอัครพล รักธรรม L
10tH0138SD24R8Bจินตนา การกระสัง F
11TH0606SD1ZD4fนิพนธ์ แก้วสีงาม L
12TH3201SD1XA7dกิริยา เที่ยงแท้ L

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th4713SB56N4D รัศมี จอมขันเงิน L
2TH2409SB5JB9dชโลธร แสงโชติ F
3th2604SB6E14Cจตุพร มีบุญญา F
4tH0103SB5WE8aจตุภูมิ พูดขุนทด L
5tH0202SBB9U9dคุณศุภวิชญ์ ทิพพิลา
6th4205SB6110eภูธเนศ สารพล L
7TH2406SB6Z14hวิจิตรา สายป้อง L
8tH0136SB6B29aภรณ์ฑิภา ศิริปุญญะ L
9tH2708SB6528Mธนาธร ภูมิโคกรักษ์ F
10TH2714SB5AH5aจรณินทร์ ใจชื่น L
11Th0148SB6WF7aอัษฎาวุธ อุปการดี L
12tH0105SB6S43Aทิพย์ธิดา บำรุงศรี W
13Th7004SB5F73Gกนกวรรณ เพ็ชรโสม F
14Th4210SBBDZ8kศุภรดา บึงลอย L
15tH0148SAA341aพัชรภา พ่อค้า S
16EH728341587THนรินทร์ จงเจตดี (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th2008S7P6S8Cวิลัยรัตน์​ มาพันนะ​ F
2TH0303S7PAW6aภัทรพล สุพรรณนอก L
3tH6604S7PFZ8cขวัญฤดี เพ็ญรัตน์ F
4TH5906S7PDQ3aดลยา แสนทน L
5tH0103S7NGY7Dธนกฤต สุทธิจิตต์ L
6tH4711S7N571bฐิตา แสนปัญญา (ทราย1) L
7Th3106S7NBE4Bนพรัตน์ บุญช่วย L
8EH728337772THมูฮำมัดคาดาฟี เจ๊ะเดร์ W
9th0103S7NQ93Cตฤณ กัลยาณลาภ (เฟย) L
10tH0134S7N910aณภัทร ซีมาการ (โดนัท) L
11th2810S7ND89aศศิวรรณ พูนนอก F
12EH728337786THค็อยรียะห์ สือมาแอ L
13tH0402S7NE96aมณเฑียร ปัญโญเหียง W
14tH7003S7NPQ0Fพัชรา แดงลาศ W
15EH728337843THสนธยา ทิพย์บุญผล (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1TH0201S5ZTW6fสุธาสินี ทุมพร F
2th1401S55RP4Pชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ F
3TH2206S55AC4Aกัญชพร จันทวงศ์ L
4tH2001S55SV9dปกแก้ว นวลคล้ำ L
5Th1310S564Q5Cวชิรญาณ์ L
6TH4710S554M5Cวรปรัชญ์​ สันคำ F
7th0206S56110aมยุรา เวทมนต์ L
8th2004S55UV3Hชลธิชา อัศวสันทัด F
9TH2101S55ZD7eจุไลรัตน์ สมุทรรัตน์ L
10Th0403S551N1aฐปริน สุเดชะ L
11Th3602S55Y38dชนกันต์ จันบุดดี W
12TH2001S55932dแหม่ม​ นาโควงค์ F
13TH3910S567K9cนารีรัตน์ ภูสอดศรี F
14tH1506S556B2Jรุ่ง​นภา​ เชี่ยวปัญญา​นันท์ FB
15tH0111S549F5Bนางน้อย F
16th0201S542D3hอิทธิพงษ์ แสนศรี L
17Th0401S55281Nศิริรัตน์ พลภักดี L
18Th2101S56459kสหกันย์ ประทุมยศ W
19TH4101S55N14nภานุวิชญ์ ชินบุตร W
20th5601S56N08mภูษณิศา​ สาเลิศ W
21Th3804S55CE8iอภิวัฒน์ สนิท​ปะ​โค
22tH6801S569G5bนลพรรณ ระประเสริฐ W
23tH0903S55TD9aธนพล ศรีนาค F
24th1906S56DZ4bมาย L
25tH1804S55G63aคุณ ปาริฉัตร เร่งรัด
26tH0118S55Y46bวรัญญา ประสิทธิ์ L
27EH728336919THคุณโซเฟียน เจะหะ F
28TH4911S56R78cรัชนก ปันใย L
29th0142S56N23aวีระวัฒน์ L
30th6101S56Y82Aอัญชิสา สังข์ทอง F
31th0114S54DC8Bชาตินันท์ สุขทอง F
32Th5405S571F8mวรัญชัย ชัยปัน F
33TH2205S56B86Aอรัญญา ปราณี F
34th3117S54JK3cสุทธินี สุพรม W
35Th2006S556D6Oคุณณัฐกมล แซ่โง้ว
36tH6101S54ZD0fนพดล พรมวังขวา W
37TH3014S565W5Dสหกิจ ภิรมกิจ W
38tH2005S55WD3iอุกฤษฎ์ เจริญสิริวิไล S
39th3701S54U49Eอัศรา วงษ์สองคอน S
40EH728336882THชานนท์ บุศรา (Shopee)
41EH728336967THณัฐวดี เฝ้าทรัพย์ (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1th0701S05036Eอธิป ธรรมนิยม L
2tH3508S04X74bเอกราช หัตถประนิต L
3tH4210S04QU6lศราวุธ ทิวาพัฒน์ L
4TH0402S04NJ1fสุรพล พลับชิด L
5TH0501S05260qรัฐวิชญ์ ศักดิ์สิริกุล L
6Th0201S040K0Kณัฐนนท์ แบบกัน L
7Th4210S05BJ2Kศุภรดา บึงลอย L
8Th7603S056Z4eฟันรูซ บินอะห์มัด L
9tH3101S059J2aอภิวิชญ์ เกตุอรุณ L
10TH3715S055J7aภินันท์ ละล่าม L
11Th0108S04974aภิญญดา บุญประกอบ L
12th4502S044A2Aมะลิวรรณ เลศธนู F
13th7401S04DV4Kเอกพล ถวิลมาตร L
14tH0108S04A63aอัครพร เกตุแก้ว
15TH0120S04JC7cจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร L
16tH0128RZ47G2Aเพ็ชรรัตน์ ดีสุด (พริก) S
17EH728336043THกาญจนา นพภาแก้ว (Shopee)
18TH4005RZ4BB9hKhamla มะนีลา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0101RX1M83Cนันท์ชพร แซนดิน S
2Th0105RX1P04Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
3TH0203RWGGZ8aคุณ ศุภชัย ป้องกันภัย
4th6206RWGEW6aนิคม สายตรี L
5tH2101RWGCX4Mณัฐวัตร ลีลาวงศ์พิสุทธิ์ L
6TH6001RWG3D8fน้อย​ สารบุญมา L
7Th3705RWG9W6Aอิทธิพล กาบิน L
8Th2102RWFZW7bคุณโชติกา อารีย์ชน L
9Th4704RWFXN9Bธงชัย เลาลี F
10TH0114RWH0P0Eสิทธิพันธ์ เนียมพลับ W
11Th6306RWG7N8bCOD ทัศนีย์ ทีขาว F
12th6801RWGPR8Bพศุตม์ ภิญญานิล F
13tH3901RWGMM3dอนุรักษ์ อาเดช F
14th1203RWGX83Hสมบูรณ์ นุ่มสาตร์ F
15tH4601RWGRC3Bธนวัฒน์ มุกดาเลิศโอฬาร F
16tH0136RWFUM7aชัญญาภัค วรพันธุ์ W
17tH4702RWFBF6eปาลิดา คำนิล w
18Th6105RWFD05fรัตนา ขันกสิกรรม W
19EH728335992THศิริธร แหลมจริง (Shopee)
20EH728336009THนภาพร วังหอม (Shopee)
21th3714RWFEF7cธีระศักดิ์. นามทับ. S
22TH6005RWFHZ3Fสุพรรณษา ฉิมพลี S

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1EH728335272THคุณนา j&t (Shopee)
2TH0121RT80S1aฐณิฎาภรณ์ พิมสาร
3Th0149RT7909Dพลอยรินทร์ บุตรศรีภูมิ F
4TH1701RT7EZ1bฐานวุฒิ บุญรอด W
5Th0204RT9134Gศรราม สันดอน W
6th2820RT8QE8cวิไลพร เก่งเดช W
7th4405RT7BU7aสิรินุช เหมะธุรินทร์ F
8TH0602RT7FA2hสหภาพ หวังสะแล่ะฮ์ F
9th0201RT8DY3Eเกรียงไกร ใบกว้าง F
10tH4307RT8K75Bจักรภพ ภูตีนผา L
11Th3302RT9AZ3Aคฑาวุฒิ แก้วอุดร L
12TH4303RT95J6dพรกัลยา อุดรัตน์ S
13Th4510RT9DG8eกิตติวัฒน์  จันชะล้ำ S
14TH1003RT7PJ4Eอมฤต​ ปลอดห่วง S
15EH397221147THคุณสงกรานต์ ภูแดงงาม (Shopee)
16EH397221178THสินธวัฒน์ สินธนบดี (Shopee)
17EH397220380THนางสาวพรพิมล สิงหา (บี) , Shopee

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th1004RQ7SU6Dขวัญ L
2TH0117RQ7PK0bจุฬามณีพร รินทร F
3th2004RQ80W0hถวิล อินทะพันธ์ F
4tH1407RQ7W06D ธีรพล จันทร์หอมหวล F
5TH0120RQ7WH3Aปณิดา เหี้ยมหาญ
6TH4506RP2M34Fคุณธนากร แก้วนามไชย
7TH1306RP3AE1dคุณพีรภัทร อุดมเจริญศิลป์
8th0120RP2R69bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
9Th2105RP2H08fณัชนิชา มาตรโห้ W
10tH0201RP2DP0Jปุณยวัจน์ ยาผิว W
11Th0130RP1VC5Aสุฐิตา ตั้งเจริญศรีวัฒนา W
12TH6801RP1YX3b ธนัชชา ชุ่มใจ W
13EH397220708THทิพย์สุดา กลิ่นจันทร์ (Shopee)
14Th0406RP1ZG6dธมนวรรณ เปสูงเนิน F
15Th1908RP1MW3eคุณชุติมา F
16TH2910RP25H1i จิราภรณ์ สมานทอง F
17th5001RP26H1Hวราภรณ์ บุญมัติ F

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th0906RKTNC3eศุกฤทัย แก้วศรี F
2TH3801RKZJX1lพัชวรรณ คำชมภู L
3TH0204RM07J1Oคุณรัตนา​ ลิ้มวัฒนะ L
4TH0206RKZF72bกรรณิการ์​ อุตวงค์ L
5Th5401RKZ3V2cคุณนวรัตน์ ยะแสง
6tH3406RM01D1aคุณสุธินันท์​ บัวเหลา
7Th2005RKZ519Cมุนินทร์ สมนึก (ปอ) L
8TH1702RKZ2C8gจารุกิตติ์ เจริญ​สุข W
9th5801RKZNW6mสุเมธัส กาวีอ้าย W
10Th4404RKZB43gสุกัญญา ศรีประภา L
11Th6505RKZNX8Cอัจฉรา L
12Th0402RKZBA4aชัยธวัช จันทะพันธ์ F
13th0601RKZFW5cณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ L
14th1601RKZ846Nพัชรินทร์ นิภา W
15th6308RK2PN3Iศิริพร แสงทิม S
16EH728320216THสุนันทา กฤษสุวรรณ (Shopee)
17EH728328064THคฑาเทพ มรมิ่ง (Shopee)
18EH728328047THณัฐกฤษณ์ อัยราคม (Shopee)
19EH728328078THสุเมธี เจริญโภคยานนท์ (Shopee)
20EH728328081THKhamla มะนีลา (Shopee)

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th3801RG2049aฐานิกา ศรีดาวงศ์ L
2tH1506RG0V70eณัชชา เกตุเต็ม F
3th0140RG1RV2Bศิวิการ์ วงษ์ฟั่น W
4Th1010RG1AS4g ธีรดนย์ อินาลา W
5TH2005RG3W23Cบริณต เทพวิวัน W
6Th0204RG10Q3b ศิริรัตน์ โตลอย F
7tH1601RG1SA4aธีรภัทร ปัญญาถม F
8TH0140RG13S9aบัญชา มูลตรีปฐม L
9Th2715RG12P1cรัฐพงษ์ ผลพิมาย
10TH1902RG22U1Bสุดารัตน์ ยอดยิ่ง F
11TH0304RG2DA0Hปิยะธิดา คำนนท์ W
12th3801RG1PW3lณณิชา เพชรสถาพร W
13tH0514RG1PN8fพิตติกร ศรีโมรา W
14tH7105RG1F06Eนพดล ลักษณะประดิษฐ์ F
15tH2007RG1YF8c วีรวัฒน์ จันตอ F
16th2101RG31Y7Cสิริกาญจน์ จันทร์บาง L
17TH4704RG20V6bธัญยธรณ์ ศิริธัชวารินทร์ F
18TH0131RG1170Aธนพงษ์ แสงเกาะ L
19Th1801RG26Z0Uวลัยพร โตจั่น F
20TH0206RG2QJ9Aภัทธนพล ธรรมเมือง F
21th2908RG1ES4Gศุภกิตติ์ ชัยฉลาด F
22th2717RG1CJ0mกิตติคุณ ไพลดำ L
23th4405RG1VT8Aศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร L
24tH6703RG1HF2bมงคล ดำสุวรรณ L
25tH4706RG16W2iสมนึก ศึกรัมย์ L
26tH0103RG1JG3bวิโรจน์ ศรีสมโภชน์ L
27TH4505RG1V90Aจเร อุปชิตงาน F
28Th0147RG0X08Bอรรถพล หงษ์ทอง L
29tH0143RG2K04aสุริยันต์ ปรีวาสนา F
30Th4104RG3C85Fจุฬาลักษณ์ น่าชม F
31TH0105RG0UF5Cจักรพันธ์ จันทร์ขำ S
32tH6401RG3NY5Aชกากานต์ สมสุข F
33TH4721RG3TG1dเอกลักษณ์ แซ่สือ L
34TH0106RG3Y46aคุณแสงระวี ชวนสำราญ
35tH0401RG38Y9Fอัจฉราพรรณ พุกสังข์ทอง F
36tH1908RG40Y3Eจุฑามาศ บัววรรณ F
37th2801RG2FT0mอุไรวรรณ เจริญรัมย์ F
38TH3203RG2YB8hวรรณวิสาข์ สมหวัง F
39Th0203RG3R55Eอารียา โคตรหานาม L
40tH3104RG3608gนฤปนาถ บุญสิทธิ์ F
41Th3301RGB3X0Aปริมปภัสร์ โชคสวัสดิ์ W
42TH1804RG2UR8Aสิริชัย ขาวคง W

หมายเลขพัสดุรอบสั่งซื้อประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ใบสั่งซื้อเลขพัสดุชื่อผู้รับ
1Th5801RBCAW8Aณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์ W
2th2007RBC7J8Bบัวบาน เพ็ชรงา L
3Th3204RBBAK1fศิริวรรณ สายสิงห์ L
4tH3311RBBWZ4Bณรงค์กร สิงห์สถิตย์ W
5TH4303RBB6U3dพิไลลักษณ์ อุทัยนิตย์ L
6Th0120RBC3H8Cจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร L
7th1506RBBQT9eณัชชา เกตุเต็ม F
8Th0120RBD926bกานดา คุ้มสอาด (โบว์) L
9tH0403RBDE33aฐปริน สุเดชะ L
10TH4313RBDH03aCOD รจิตา ภูโด่ง L
11tH0402RBDSR0Aณัฐชาพรรณ ร่มโพธิ์ทอง L
12Th5002RBDYW6Aนุชจณีย์ แดงใส L
13TH6208RBBJS3cสุรินทร์ ดอนเย็นไพร F
14th3508RBBDG8Eวันนิสา​ ทองเวช L
15Th0138RBDM04Aนัทธพงศ์ โสภณ F
16Th4714RBDVR4lคุณณัฐกฤตา ตาก๋า
17Th5601RBE8C4rทิพพยาพัศ ดิษสาคร F
18EH728326341THนายณัฐพงษ์ สุขหนุน (Shopee)
19th5803RADCH7Cเพ็ญพรรณ พักเสียงดี S
20tH3502RADQU4Eแกม​กาญจน์​ บุตร​นนท์ S

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *